久久金刚经网
久久金刚经网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 五百弟子受记品 第八(注音)

导读:尔时富楼那弥多罗尼子、从佛闻是智慧方便、随宜说法,又闻授诸大弟子阿耨多罗三藐三菩提记,复闻宿世因...

法华经卷四 五百弟子受记品 第八(注音)

ěr
shí

lóu


duō
luócóng

wén
shì
zhì
huì
fāng
biàn
便
suí

shuō


yòu
wén
shòu
zhūā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

wén

宿
shì
yīn
yuán
zhī
shì


wén
zhū

yǒu


zài
shén
tōng
zhīwèi
céng
yǒu

xīn
jìng
yǒng
yuè


cóng
zuò


dào


qián

tóu
miànquè
zhù

miàn

zhān
yǎng
zūn
yán


zàn
shě

ér
zuò
shì
niàn

shì
zūn
shènsuǒ
wéi

yǒu

suí
shùn
shì
jiān
ruò
gān
zhǒng
xìng


fāng
biàn
便
zhī
jiàn
ér
wèi
shuōchū
zhòng
shēng
chù
chù
tān
zhuó


děng


gōng


yán

néng
xuān

wéi

shì
zūn
néng
zhī

děng
shēn
xīn
běn
yuàn

ěr
shí

gào
zhū

qiū


děng
jiàn
shì

lóu


duō
luó


fǒu


cháng
chēng


shuō

rén
zhōng
zuì
wéi
cháng
tàn

zhǒng
zhǒng
gōng


jīng
qín

chí
zhù
xuānnéng


zhòng
shì
jiào

jiě
shì

zhī
zhèng


ér

ráo

tóng
fàn
xíng
zhě


shě

lái


néng
jìn

yán
lùn
zhī
biàn


děng

wèi

lóu

dàn
néng

chí
zhù
xuān

guò

jiǔ
shí

亿
zhū

suǒ


chí
zhù
xuān

zhī
zhèng
shuō

rén
zhōng

zuìyòu

zhū

suǒ
shuō
kōng


míng
liǎo
tōng

ài
zhì

cháng
néng
shěn

qīng
jìng
shuōyǒu

huò

shén
tōng
zhī


suí

shòu
寿
mìng

cháng
xiū
fàn
xíngshì
rén
xián
jiē
wèi
zhī
shí
shì
shēng
wén

ér

lóufāng
biàn
便

ráo


liàng
bǎi
qiān
zhòng
shēng

yòu
huà

liàng
ā
sēng

rén

lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānwèi
jìng
cháng
zuò

shì

jiào
huà
zhòng
shēng

zhū

qiū


lóu

shuō

rén
zhōng
ér
jīn


suǒ
shuō

rén
zhōng

wéi
xián
jié
zhōng
dāng
lái
zhū


shuō

rén
zhōng

ér
jiē

chí
zhù
xuān

wèi
lái


chí
zhù
xuān

liàng

biān
zhū

zhī


jiào
huà
ráo


liàng
zhòng
shēng

lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānwèi
jìng
cháng
qín
jīng
jìn
jiào
huà
zhòng
shēng

jiàn
jiàn
zhī
dào

guò

liàng
ā
sēng

jié

dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānhào
yuē

míng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn
héng

shā
děng
sān
qiān

qiān
shì
jiè
wéi

bǎo
wéipíng

zhǎng


yǒu
shān
líng

jiàn
gōubǎo
tái
guān
chōng
mǎn

zhōng

zhū
tiān
gōng
diàn
殿
jìn
chù

kōng

rén
tiān
jiāo
jiē

liǎng

xiāng
jiàn


zhū
è
dào
rén


qiè
zhòng
shēng

jiē

huà
shēng


yǒu
yín
shén
tōng

shēn
chū
guāng
míng

fēi
xíng

zài

zhì
niàn
jiān


jīng
jìn
zhì
huì


jiē
jīn


sān
shí
èr
xiàng
ér

zhuāng
yán


guó
zhòng
shēng

cháng

èr
shí


zhěshí

èr
zhě

chán
yuè
shí

yǒu

liàng
ā
sēng

qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
zhū


zhòngshén
tōngài
zhì

shàn
néng
jiào
huà
zhòng
shēng
zhī
lèi


shēng
wén
zhòng

suàn
shù
jiào

suǒ

néng
zhī

jiēliù
tōng

sān
míng


jiě
tuōguó

yǒu

shì
děng

liàng
gōng

zhuāng
yán
chéng
jiù

jié
míng
bǎo
míng

guó
míng
shàn
jìngshòu
寿
mìng

liàng
ā
sēng

jié


zhù
shèn
jiǔ


miè

hòubǎo

biàn
mǎn

guó

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

zhū

qiū

tīngsuǒ
háng
dào

shàn
xué
fāng
biàn
便
zhī
zhòng

xiǎo


ér
wèi


zhì

shì

zhūzuò
shēng
wén
yuán
jiàoshù
fāng
biàn
便

huà
zhū
zhòng
shēng
lèi


shuō
shì
shēng
wéndào
shèn
yuǎn


tuō

liàng
zhòng

jiē


chéng
jiù

suī
xiǎo

xiè
dài

jiàn
dāng
lìng
zuò


nèiháng

wài
xiàn
shì
shēng
wén

shǎo

yàn
shēng


shí

jìngshì
zhòng
yǒu
sān


yòu
xiàn
xié
jiàn
xiāng

shì

fāng
biàn
便

zhòng
shēng

ruòshuō

zhǒng
zhǒng
xiàn
huà
shì

zhòng
shēng
wén
shì
zhě

xīn

huái
怀

huò

jīn


lóu
qiān

亿


qín
xiū
suǒ
háng
dào

xuān

zhūwéi
qiú

shàng
huì

ér

zhū

suǒ

xiànshàng

duō
wén
yǒu
zhì
huì

suǒ
shuō

suǒ
wèi

néng
lìng
zhòng
huān


wèi
céng
yǒu

juàn

ér

zhù

shì
shén
tōng
ài
zhì

zhī
zhū
gēn

dùn

cháng
shuō
qīng
jìng


yǎn
chàng

shì


jiào
zhū
qiān

亿
zhòng

lìng
zhù

chéng


ér

jìngwèi
lái

gōng
yǎng


liàng

shùzhù
xuān
zhèng
jìngcháng

zhū
fāng
biàn
便

shuō


suǒ
wèi

zhòng

chéng
jiù

qiè
zhì

gōng
yǎng
zhū

lái


chí

bǎo
zàng


hòu

chéng


hào
míng
yuē

míng


guó
míng
shàn
jìng


bǎo
suǒ

chéng

jié
míng
wéi
bǎo
míngzhòng
shèn
duō


shù

liàng

亿

jiē


shén
tōng

wēi

chōng
mǎn

guó


shēng
wén


shù

sān
míng

jiě
tuō
ài
zhì


shì
děng
wéi
sēng


guó
zhū
zhòng
shēng

yín

jiē

duàn

chún

biàn
huà
shēng


xiāng
zhuāng
yán
shēnchán
yuè
shí

gèng


shí
xiǎng


yǒu
zhū

rénzhū
è
dào


lóu


qiū

gōng


chéng
mǎn

dāng


jìng


xián
shèng
zhòng
shèn
duō


shì

liàng
shì


jīn
dàn
lüè
shuō

ěr
shí
qiān
èr
bǎi
ā
luó
hàn

xīn

zài
zhě

zuò
shì
niàn


děng
huānwèi
céng
yǒu

ruò
shì
zūn

jiàn
shòuzhěkuàizhī

děng
xīn
zhī
suǒ
niàn

gào


jiā
shè

shì
qiān
èr
bǎi
ā
luó
hàn


jīn
dāng
xiàn
qiánshòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhòng
zhōng

jiāo
chén


qiū

dāng
gōng
yǎng
liù
wàn
èr
qiān

亿


rán
hòu

chéng
wéi


hào
yuē

míng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūnbǎi
ā
luó
hàn

yōu
lóu
pín
luó
jiā
shè

qié

jiā
shèjiā
shè

jiā
liú
tuó


yōu
tuó


ā
nòu
[少/兔]
lóu
tuóduō

jié
bīn


báo

luó

zhōu
tuó

shā
qié
tuó
děng

jiē
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānjìn
tóng

hào

míng
yuē

míng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

jiāo
chén


qiū

dāng
jiàn

liàng


guò
ā
sēng
chí
jié

nǎi
chéng
děng
zhèng
jiào

cháng
fàng

guāng
míngzhū
shén
tōng

míng
wén
biàn
shí
fāng


qiè
zhī
suǒ
jìng

cháng
shuō

shàng
dào


hào
wéi

míng


guó

qīng
jìngjiē
yǒng
měng

xián
shēng
miào
lóu


you
zhū
shí
fāng
guóshàng
gòng


fèng
xiàn

zhū


zuò
shì
gōng
yǎng


xīn
huái
怀

huān
hái
běn
guó

yǒu

shì
shénshòu
寿
liù
wàn
jié

zhèng

zhù
bèi
shòu
寿

xiàng


bèi
shì


miè
tiān
rén
yōubǎi

qiūdāng
zuò


tóng
hào
yuē

míng

zhuǎn

ér
shòumiè

zhī
hòu

mǒu
jiǎ
dāng
zuòsuǒ
huà
shì
jiān
jīn


guó

zhī
yán
jìng


zhū
shén
tōng
shēng
wén
zhòng

zhèng


xiàng


shòu
寿
mìng
jié
duō
shǎo

jiē

shàng
suǒ
shuō

jiā
shè


zhī


bǎi

zài
zhě


zhū
shēng
wén
zhòng


dāng


shìzài

huì


dāng
wéi
xuān
shuō

ěr
shí

bǎi
ā
luó
hàn


qián

shòuhuān

yǒng
yuè


cóng
zuò


dào


qián

tóu
miànhuǐ
guòshì
zūn


děng
cháng
zuò
shì
niàn


wèi


jiū
jìng
miè


jīn
nǎi
zhī
zhīzhì
zhě

suǒ

zhěděng
yīng


lái
zhì
huì

ér
biàn
便


xiǎo
zhì
wéi


shì
zūnyǒu
rén
zhì
qīn
yǒu
jiā

zuì
jiǔ
ér


shì
shí
qīn
yǒu
guān
shì
dāng
xíngjià
bǎo
zhū


zhī
érrén
zuì
jué
zhīyóu
xíng

dào


guó

wèi

shí


qín

qiú
suǒ

shèn

jiān
nán

ruò
shǎo
yǒu
suǒ


biàn
便

wéihòu
qīn
yǒu
huì

jiàn
zhī

ér
zuò
shì
yán

duō
zāi

zhàng
fu


wèi

shí
nǎi
zhì

shì
lìng


ān
mǒu
nián
yuè
jià
bǎo
zhū

jīn

xiàn
zài

ér


zhī

qín

yōu
nǎo


qiú

huó

shèn
wéi
chījīnbǎo
mào

suǒ


cháng

suǒ

duǎn
shì

wéi


shí

jiào
huà

děng

lìng


qiè
zhì
xīn

ér
xún
fèi
wàng


zhī

juéā
luó
hàn
dào


wèi
mièshēng
jiān
nán


shǎo
wéiqiè
zhì
yuàn

yóu
zài

shī

jīn
zhě
shì
zūn
jué


děng

zuò

shì
yán

zhū

qiū


děng
suǒ


fēi
jiū
jìng
miè


jiǔ
lìng

děng
zhòng

shàn
gēn


fāng
biàn
便


shì
niè
pán
xiàng

ér

wèi
wéi
shí

miè


shì
zūn


jīn
nǎi
zhī
shí
shì
shòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

shì
yīn
yuán

shèn

huānwèi
céng
yǒu

ěr
shí
ā
ruò
jiāo
chén

děng


chóng
xuānér
shuō

yán


děng
wén

shàng

ān
yǐn
shòu

shēng

huān

wèi
céng
yǒuliàng
zhì


jīn

shì
zūn
qián


huǐ
zhū
guò
jiùliàng

bǎo


shǎo
niè
pán
fēnzhì

rén

biàn
便


wéi
pín
qióng
rén

wǎng
zhì
qīn
yǒu
jiā


jiā
shèn
shè
zhū
yáo
shànjià
bǎo
zhū


zhù
nèi

ér
shě


shí


jué
zhī

shì
rén
yóu
xíng


guó

qiú

shí
shēng
shèn
jiān
nán


shǎo
biàn
便
wéi


gèng

yuàn
hǎo
zhě


jué
nèiyǒu

jià
bǎo
zhū


zhū
zhī
qīn
yǒu

hòu
jiàn

pín
rén


qiē

zhī


shì

suǒ

zhū

pín
rén
jiàn

zhū


xīn

huānyǒu
zhū
cái
ér
děng


shì

shì
zūn

cháng


cháng
mǐn
jiàn
jiào
huà

lìng
zhǒng

shàng
yuàn


děng

zhìjué


zhī


shǎo
niè
pán
fēn
qiú


jīn

juéyán
fēi
shí
miè

shàng
huì

ěr
nǎi
wéi
zhēn
miè


jīn
cóng

wén
shòu

zhuāng
yán
shì


zhuǎn

shòu
jué

shēn
xīn
biàn
huān