久久金刚经网
久久金刚经网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷三 化城喻品 第七(注音)

导读:佛告诸比丘:‘乃往过去无量无边不可思议阿僧祇劫,尔时有佛,名大通智胜如来、应供、正遍知、明行足...

法华经卷三 化城喻品 第七(注音)


gào
zhū

qiū

nǎi
wǎng
guò


liàng

biān
ā
sēng

jié

ěr
shí
yǒu


míng

tōng
zhì
shèng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn


guó
míng
hǎo
chéng

jié
míng

xiàng

zhū

qiūmiè


lái

shèn

jiǔ
yuǎnsān
qiān

qiān
shì
jiè
suǒ
yǒu

zhǒng

jiǎ
shǐ
使
yǒu
rén


wéi


guò

dōng
fāng
qiān
guó

nǎi
xià

diǎnwēi
chén

yòu
guò
qiān
guó


xià

diǎn


shì
zhǎn
zhuǎn
jìn

zhǒng
děng

yún


shì
zhū
guó


ruò
suàn
shī

ruò
suàn
shīnéng

biān


zhī

shù
fǒu

fǒu


shì
zūn

zhū

qiū

shì
rén
suǒ
jīng
guó


ruò
diǎn

diǎn

jìn

wéi
chén


chén

jiémiè


lái


guò
shì
shù

liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
ā
sēng

jié
lái
zhī
jiànguān

jiǔ
yuǎn

yóu
ruò
jīn


ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


niàn
guò

shì


liàng

biān
jié

yǒu

liǎng

zūn

míng

tōng
zhì
shèng


rén
sān
qiān

qiān


jìn

zhū

zhǒng

jiē


wéi


guò

qiān
guó


nǎi
xià

chén
diǎn


shì
zhǎn
zhuǎn
diǎn

jìn

zhū
chénshì
zhū
guó


diǎn


diǎn
děng


jìn

wéi
chén


chén
wéi

jié


zhū
wēi
chén
shù


jié

guò
shìmiè

lái


shì

liàng
jié


lái

ài
zhì

zhī


mièshēng
wén
jiàn
jīn
miè


zhū

qiū
dāng
zhī


zhì
jìng
wēi
miào


lòu

suǒ
ài

tōng


liàng
jié


gào
zhū

qiū


tōng
zhì
shèng

shòu
寿

bǎi

shí
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
jiéběn
zuò
dào
chǎngjūn


chuí

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānér
zhūxiàn
zài
qián


shì

xiǎo
jié
nǎi
zhì
shí
xiǎo
jié

jié
jiā

zuò

shēn
xīn

dòng

ér
zhū


yóu

zài
qián

ěr
shí
dāo

zhū
tiān

xiān
wèi

shù
xià

shī

zuò

gāo

yóu
xún
zuò
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
zuò

zuò
shí

zhū
fàn
tiān
wáng

zhòng
tiān
huá

miàn
bǎi
yóu
xún

xiāng
fēng
shí
lái

chuī

wěi
huá

gèng

xīn
zhě


shì

jué

mǎn
shí
xiǎo
jié
gòng
yǎngnǎi
zhì
miè


cháng


huá


wáng
zhū
tiān
wèi
gòng
yǎng


cháng

tiān
zhū
tiān
zuò
tiān

yuè

mǎn
shí
xiǎo
jié

zhì

miè
shì

zhū

qiū


tōng
zhì
shèng

guò
shí
xiǎo
jié

zhū

zhī

nǎi
xiàn
zài
qián

chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

wèi
chū
jiā
shí

yǒu
shí
liù

zhě
míng
yuē
zhì


zhū


yǒu
zhǒng
zhǒng
zhēn

wán
hào
zhī


wén


chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānjiē
shè
suǒ
zhēn

wǎng


suǒ

zhūér
suí
sòng
zhīzhuàn
lún
shèng
wángbǎi

chén


bǎi
qiān
wàn

亿
rén
mín

jiē
gòng
wéi
rào

suí
zhì
dào
chǎng

xián

qīn
jìn

tōng
zhì
shèng

lái

gòng
yǎng
gōng
jìng

zūn
zhòng
zàn
tàn

dào


tóu
miànrào

xīn

zhǎng

zhān
yǎng
shì
zūnsòng
yuē


wēi

shì
zūn

wéi

zhòng
shēng
liàng

亿
jié

ěr
nǎi

chéng


zhū
yuàn
shàn
zāi


shàng

shì
zūn
shèn

yǒu


zuò
shí
xiǎo
jié

shēn


shǒu


jìng
rán
ān

dòng


xīn
cháng
dàn


wèi
céng
yǒu
sǎn
luàn

jiū
jìng
yǒng

miè

ān
zhù

lòu


jīn
zhě
jiàn
shì
zūn

ān
yǐn
chéng

dào


děng

shàn


chēng
qìng

huān


zhòng
shēng
cháng

nǎo

máng
míng

dǎo
shī


shí

jìn
dào


zhī
qiú
jiě
tuō

cháng

zēng
è


jiǎn
sǔn
zhū
tiān
zhòng

cóng
míng


míng

yǒng

wén

míng

jīn


zuì
shàng

ān
yǐn

lòu
dào


děng

tiān
rén

wéi

zuìshì

xián

shǒu

guī
mìng

shàng
zūn

ěr
shí
shí
liù
wáng


zànquàn
qǐng
shì
zūn
zhuǎn


lún

xián
zuò
shì
yán

shì
zūn
shuō


duō
suǒ
ān
yǐn

lián
mǐn

ráo

zhū
tiān
rén
mín

chóng
shuō

yán

shì
xióng

děng
lún

bǎi


zhuāng
yánshàng
zhì
huì

yuàn
wéi
shì
jiān
shuō


tuō


děng


zhū
zhòng
shēng
lèi

wéi
fēn
bié
xiǎn
shì

lìng

shì
zhì
huì

ruò

děngzhòng
shēng


rán

shì
zūn
zhī
zhòng
shēng

shēn
xīn
zhī
suǒ
niàn


zhī
suǒ
háng
dào

yòu
zhī
zhì
huì

xiū宿
mìng
suǒ
háng


shì
zūn

zhī


dāng
zhuǎn

shàng
lún


gào
zhū

qiū


tōng
zhì
shèng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shí

shí
fāng


bǎi
wàn

亿
zhū

shì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng


guó
zhōng
jiān
yōu
míng
zhī
chù


yuè
wēi
guāng
suǒ

néng
zhào

ér
jiē

míng


zhōng
zhòng
shēngxiāng
jiàn

xián
zuò
shì
yán


zhōng
yún


shēng
zhòng
shēng

yòu

guó
jiè

zhū
tiān
gōng
diàn
殿

nǎi
zhì
fàn
gōng

liù
zhǒng
zhèn
dòng


guāng

zhào

biàn
mǎn
shì
jiè

shèng
zhū
tiān
guāng

ěr
shí
dōng
fāng

bǎi
wàn

亿
zhū
guó

zhōng

fàn
tiān
gōng
diàn
殿
guāng
míng
zhào
yào

bèi

cháng
míng

zhū
fàn
tiān
wáng

zuò
shì
niàn

jīn
zhě
gōng
diàn
殿
guāng
míng


suǒ
wèi
yǒuyīn
yuán
ér
xiàn

xiàng

shì
shí
zhū
fàn
tiān
wángxiāng


gòng


shì

shí

zhòng
zhōng

yǒu


fàn
tiān
wáng

míng
jiù

qiè

wèi
zhū
fàn
zhòng
ér
shuō

yán


děng
zhū
gōng
diàn
殿

guāng
míng

wèi
yǒu


shì

yīn
yuángòng
qiú
zhī

wéi


tiān
shēng

wéi

chū
shì
jiān

ér


guāng
míng

biàn
zhào

shí
fāng

ěr
shí

bǎi
wàn

亿
guó

zhū
fàn
tiān
wáng


gōng
diàn
殿chéng
zhū
tiān
huá

gòng


西
fāng
tuī
xún
shì
xiàng

jiàn

tōng
zhì
shèng

lái
chǔ

dào
chǎng


shù
xià

zuò
shī

zuò

zhū
tiān

lóng
wáng

qiánjǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

gōng
jìng
wéi
rào


jiàn
shí
liù
wáng

qǐng

zhuǎn

lún


shí
zhū
fàn
tiān
wáng
tóu
miànrào
bǎi
qiān
tiān
huá
ér
sàn

shàng


suǒ
sàn
huáshān

bìng

gòng
yǎngshù
shù
gāo
shí
yóu
xún

huá
gòng
yǎng
gōng
diàn
殿
fèng
shàngér
zuò
shì
yán

wéi
jiàn
āi
mǐn

ráo


děng

suǒ
xiàn
gōng
diàn
殿

yuàn
chuí

shòu

shí
zhū
fàn
tiān
wáng
qián


xīn
tóng
shēng


sòng
yuē

shì
zūn
shèn

yǒu

nán


zhí
liàng
gōng


néng
jiù


qiè

tiān
rén
zhī

shī

āi
mǐn

shì
jiān

shí
fāng
zhū
zhòng
shēng


jiē
méng
ráoděng
suǒ
cóng
lái


bǎi
wàn

亿
guó

shě
shēn
chán
dìng


wéi
gōng
yǎng
děng
xiān
shì


gōng
diàn
殿
shèn
yán
shì

jīn

fèng
shì
zūn

wéi
yuàn
āi

shòu

ěr
shí
zhū
fàn
tiān
wáng

zàn
zuò
shì
yán

wéi
yuàn
shì
zūn
zhuǎn


lún


tuō
zhòng
shēng

kāi
niè
pán
dào

shí
zhū
fàn
tiān
wáng


xīn
tóng
shēng
ér
shuō

yán

shì
xióng
liǎng

zūn

wéi
yuàn
yǎn
shuō

bēi
nǎo
zhòng
shēng

ěr
shí

tōng
zhì
shèng

lái


rán

zhī

yòu

zhū

qiū

dōng
nán
fāng

bǎi
wàn

亿
guó

zhū

fàn
wángjiàn
gōng
diàn
殿
guāng
míng
zhào
yào


suǒ
wèi
yǒu

huān

yǒng
yuè

shēng

yǒu
xīnxiāng


gòng


shì

shí

zhòng
zhōng
yǒu


fàn
tiān
wáng

míng
yuē

bēi

wèi
zhū
fàn
zhòng
ér
shuō

yán

shì
shì

yīn
yuán

ér
xiàn


xiāng


děng
zhū
gōng
diàn
殿

guāng
míng

wèi
yǒu

wéi


tiān
shēng

wéi

chū
shì
jiān

wèi
céng
jiàn

xiāng

dāng
gòng

xīn
qiú

guò
qiān
wàn

亿


xún
guāng
gòng
tuī
zhī

duō
shì

chū
shì


tuō

zhòng
shēng

ěr
shí

bǎi
wàn

亿
zhū
fàn
tiān
wáng

gōng
diàn
殿


chéng
zhū
tiān
huá

gòng


西
běi
fāng
tuī
xún
shì
xiàng

jiàn

tōng
zhì
shèng

lái

chǔ

dào
chǎng


shù
xià

zuò
shī

zuò

zhū
tiān

lóng
wáng

qiánjǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

gōng
jìng
wéi
rào


jiàn
shí
liù
wáng

qǐng

zhuǎn

lún

shí
zhū
fàn
tiān
wáng
tóu
miànrào
bǎi
qiān
tiān
huá
ér
sàn

shàng

suǒ
sàn
zhī
huáshān

bìng

gòng
yǎngshù

huá
gòng
yǎng
gōng
diàn
殿
fèng
shàngér
zuò
shì
yán

wéi
jiàn
āi
mǐn

ráo


děng

suǒ
xiàn
gōng
diàn
殿

yuàn
chuí

chù

ěr
shí
zhū
fàn
tiān
wángqián


xīn
tóng
shēng


sòng
yuē

shèng
zhǔ
tiān
zhōng
wáng

jiā
líng
pín

shēng

āi
mǐn
zhòng
shēng
zhě


děng
jīn
jìng


shì
zūn
shèn

yǒu

jiǔ
yuǎn
nǎi

xiàn


bǎi

shí
jié

kōng
guò

yǒu


sān
è
dào
chōng
mǎn

zhū
tiān
zhòng
jiǎn
shǎo

jīn

chū

shì

wéi
zhòng
shēng
zuò
yǎn

shì
jiān
suǒ
guī


jiùqiè

wéi
zhòng
shēng
zhī


āi
mǐn
ráo

zhě


děng
xiǔ
宿

qìng

jīn

zhí
shì
zūn

ěr
shí
zhū
fàn
tiān
wáng

zàn
zuò
shì
yán

wéi
yuàn
shì
zūn
āi
mǐn

qiè

zhuǎn


lún


tuō
zhòng
shēng

shí
zhū
fàn
tiān
wáng


xīn
tóng
shēng
ér
shuō

yán


shèng
zhuǎn

lún

xiǎn
shì
zhū

xiāngnǎo
zhòng
shēng

lìng


huān


zhòng
shēng
wén
dào
ruò
shēng
tiān

zhū
è
dào
jiǎn
shǎo

rěn
shàn
zhě
zēng


ěr
shí

tōng
zhì
shèng

lái

rán

zhī

yòu

zhū

qiū

nán
fāng

bǎi
wàn

亿
guó

zhū

fàn
wángjiàn
gōng
diàn
殿
guāng
míng
zhào
yào


suǒ
wèi
yǒu

huān

yǒng
yuè

shēng

yǒu
xīnxiāng


gòng


shìyīn
yuán


děng
gōng
diàn
殿
yǒu

guāng
yào

shí

zhòng
zhōng
yǒu


fàn
tiān
wáng

míng
yuē
miào


wèi
zhū
fàn
zhòng
ér
shuō

yán


děng
zhū
gōng
diàn
殿

guāng
míng
shèn
wēi
yào


fēi

yīn
yuán

shì
xiāng

qiú
zhī

guò

bǎi
qiān
jié

wèi
céng
jiàn
shì
xiāng

wéi


tiān
shēng

wéi

chū
shì
jiān

ěr
shí

bǎi
wàn

亿
zhū
fàn
tiān
wáng

gōng
diàn
殿


chéng
zhū
tiān
huá

gòng

běi
fāng
tuī
xún
shì
xiàng

jiàn

tōng
zhì
shèng

lái

chǔ

dào
chǎng


shù
xià

zuò
shī

zuò

zhū
tiān

lóng
wáng

qiánjǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

gōng
jìng
wéi
rào


jiàn
shí
liù
wáng

qǐng

zhuǎn

lún

shí
zhū
fàn
tiān
wáng
tóu
miànrào
bǎi
qiān
tiān
huá
ér
sàn

shàng

suǒ
sàn
zhī
huáshān

bìng

gòng
yǎngshù

huá
gòng
yǎng
gōng
diàn
殿
fèng
shàngér
zuò
shì
yán

wéi
jiàn
āi
mǐn

ráo


děng

suǒ
xiàn
gōng
diàn
殿

yuàn
chuí

chù

ěr
shí
zhū
fàn
tiān
wáng
qián


xīn
tóng
shēng


sòng
yuē

shì
zūn
shèn
nán
jiàn


zhū
fán
nǎo
zhě

guò
bǎi
sān
shí
jié

jīn
nǎi


jiàn

zhū


zhòng
shēng
chōng
mǎn


suǒ
wèi
céngliàng
zhì
huì
zhě


yōu
tán

huá

jīn

nǎi
zhíděng
zhū
gōng
diàn
殿

méng
guāng

yán
shì

shì
zūn


mǐn

wéi
yuàn
chuí

shòu

ěr
shí
zhū
fàn
tiān
wáng

zàn
zuò
shì
yán

wéi
yuàn
shì
zūn
zhuǎn


lún

lìng

qiè
shì
jiān
zhū
tiānfàn

shā
mén


luó
mén

jiē
huò
ān
yǐn
ér


tuō

shí
zhū
fàn
tiān
wáng


xīn
tóng
shēng


sòng
yuē

wéi
yuàn
tiān
rén
zūn

zhuǎn

shàng

lúnér
chuī


luó

liàng
zhòng
shēng


děng
xián
guī
qǐng

dāng
yǎn
shēn
yuǎn
yīn

ěr
shí

tōng
zhì
shèng

lái

rán

zhī


西
nán
fāng
nǎi
zhì
xià
fāng
shì

ěr
shí
shàng
fāng

bǎi
wàn

亿
guó

zhū

fàn
wáng

jiēsuǒ
zhǐ
gōng
diàn
殿
guāng
míng
wēi
yào


suǒ
wèi
yǒu

huān

yǒng
yuè

shēng

yǒu
xīnxiāng


gòng


shìyīn
yuán


děng
gōng
diàn
殿

yǒu

guāng
míng

shí

zhòng
zhōng
yǒu


fàn
tiān
wáng

míng
yuē
shī


wèi
zhū
fàn
zhòng
ér
shuō

yán

jīn


yīn
yuán


děng
zhū
gōng
diàn
殿

wēi

guāng
míng
yào

yán
shì
wèi
céng
yǒu


shì
zhī
miào
xiāng


suǒ
wèi
wén
jiàn

wéi


tiān
shēng

wéi

chū
shì
jiān

ěr
shí

bǎi
wàn

亿
zhū
fàn
tiān
wáng

gōng
diàn
殿


chéng
zhū
tiān
huá

gòng

xià
fāng
tuī
xún
shì
xiàng

jiàn

tōng
zhì
shèng

lái

chǔ

dào
chǎng


shù
xià

zuò
shī

zuò

zhū
tiān

lóng
wáng

qiánjǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

gōng
jìng
wéi
rào


jiàn
shí
liù
wáng

qǐng

zhuǎn

lún

shí
zhū
fàn
tiān
wáng
tóu
miànrào
bǎi
qiān
tiān
huá
ér
sàn

shàng

suǒ
sàn
zhī
huáshān

bìng

gòng
yǎngshù

huá
gòng
yǎng
gōng
diàn
殿
fèng
shàngér
zuò
shì
yán

wéi
jiàn
āi
mǐn

ráo


děng

suǒ
xiàn
gōng
diàn
殿

yuàn
chuí

chù

shí
zhū
fàn
tiān
wáng
qián


xīn
tóng
shēng


sòng
yuē

shàn
zāi
jiàn
zhū


jiù
shì
zhī
shèng
zūn

néng

sān
jiè


miǎn
chū
zhū
zhòng
shēng


zhì
tiān
rén
zūn

āi
mǐn
qún
méng
lèi

néng
kāi
gān

mén

guǎng
广qiè
liàng
jié

kōng
guò

yǒu


shì
zūn
wèi
chū
shí

shí
fāng
cháng
àn
míng

sān
è
dào
zēng
zhǎng

ā
xiū
luó

shèng

zhū
tiān
zhòng
zhuǎn
jiǎn


duō
duò
è
dào


cóng

wén


cháng
háng

shàn
shì
zhì
huì


děng
jiē
jiǎn
shǎo

zuì

yīn
yuán


shīxiǎng

zhù

xié
jiànshí
shàn
méng

suǒ
huà

cháng
duò

è
dào


wéi
shì
jiān
yǎn

jiǔ
yuǎn
shí
nǎi
chū

āi
mǐn
zhū
zhòng
shēng


xiàn

shì
jiān

chāo
chū
chéng
zhèng
jiào


děng
shèn
xīn
qìng
qiè
zhòng


tàn
wèi
céng
yǒu


děng
zhū
gōng
diàn
殿

méng
guāng

yán
shì

jīn

fèng
shì
zūn

wéi
chuí
āi

shòu

yuàn


gōng


qiè


děng

zhòng
shēng

jiē
gòng
chéng

dào

ěr
shí

bǎi
wàn

亿
zhū
fàn
tiān
wáng

zàn
bái

yán

wéi
yuàn
shì
zūn
zhuǎn


lún

duō
suǒ
ān
yǐn

duō
suǒ

tuō

shí
zhū
fàn
tiān
wáng
ér
shuō

yán

shì
zūn
zhuǎn

lún


gān


nǎo
zhòng
shēng

kāi
shì
niè
pán
dào

wéi
yuàn
shòu

qǐngwēi
miào
yīn

āi
mǐn
ér

yǎn


liàng
jiéěr
shí

tōng
zhì
shèng

lái

shòu
shí
fāng
zhū
fàn
tiān
wáng

shí
liù
wáng

qǐng


shí
sān
zhuǎn
shí
èr
xíng

lún

ruò
shā
mén


luó
mén

ruò
tiānfàn


shì
jiān
suǒ

néng
zhuǎn

wèi
shì


shìshì

miè

shì

miè
d&aagrave;o


guǎng
广
shuō
shí
èr
yīn
yuánmíng
yuán
xíng

xíng
yuán
shí

shí
yuán
míng


míng

yuán
liù


liù

yuán
chù

chù
yuán
shòu

shòu
yuán
ài

ài
yuányuán
yǒu

yǒu
yuán
shēng

shēng
yuán
lǎo


yōu
bēi

nǎo


míng
miè

xíng
miè

xíng
miè

shí
miè

shí
miè

míng

miè

míng

miè

liù

miè

liù

miè

chù
miè

chù
miè

shòu
miè

shòu
miè

ài
miè

ài
miè


miè


miè

yǒu
miè

yǒu
miè

shēng
miè

shēng
miè

lǎo

yōu
bēi

nǎo
miètiān
rén

zhòng
zhī
zhōng
shuō
shì

shí

liù
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
rénshòu

qièér

zhū
lòu
xīn

jiě
tuō

jiē

shēn
miào
chán
dìng

sān
míng

liù
tōngjiě
tuō


èr


sānshuō

shí

qiān
wàn

亿
héng

shā
nuō
yóu
tuō
děng
zhòng
shēng
shòu

qièér

zhū
lòu
xīn

jiě
tuō

cóng
shì

hòu

zhū
shēng
wén
zhòng


liàng

biān


chēng
shù

ěr
shí
shí
liù
wáng


jiē

tóng

chū
jie
ér
wéi
shā


zhū
gēn
tōng


zhì
huì
míng
liǎo


céng
gòng
yǎng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhū


jìng
xiū
fàn
xíng

qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
bái

yán

shì
zūn

shì
zhū

liàng
qiān
wàn

亿


shēng
wén

jiē

chéng
jiù

shì
zūn

dāng
wèi

děng
shuō
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

děng
wén


jiē
gòng
xiū
xué

shì
zūn


děng
zhì
yuàn

lái
zhī
jiàn

shēn
xīn
suǒ
niànzhèng
zhī

ěr
shí
zhuàn
lún
shèng
wáng
suǒ
jiāng
zhòng
zhōng

wàn

亿
rén

jiàn
shí
liù
wáng

chū
jiā


qiú
chū
jiā

wáng

tīng


ěr
shíshòu
shā

qǐng

guò
èr
wàn
jié


nǎi


zhòng
zhī
zhōng
shuō
shì

chéng
jīng

míng
miào

lián
huá

jiào

suǒ

niàn

shuō
shì
jīng


shí
liù
shā

wèi
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
jiē
gòng
shòu
chí

fěng
sòng
tōng


shuō
shì
jīng
shí

shí
liù


shā

jiē

xìn
shòu

shēng
wén
zhòng
zhōng


yǒu
xìn
jiězhòng
shēng
qiān
wàn

亿
zhǒng

jiē
shēng

huò


shuō
shì
jīngqiān
jié
wèi
céng
xiū
fèi

shuō

jīng
jìng
shì

zhù

chán
dìng

wàn

qiān
jié

shì
shí
shí
liù


shā


zhī


shì

rán
chán
dìng


shēng

zuò
wàn

qiān
jié

wèi


zhòng

guǎng
广
shuō
fēn
bié
miào

huá
jīngjiē

liù
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
zhòng
shēng

shì
jiàolìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


tōng
zhì
shèng

guò

wàn

qiān
jié


cóng
sān
mèi


wǎng


zuò
ān
xiáng
ér
zuò


gào

zhòng

shì
shí
liù


shā


shèn
wéi

yǒu

zhū
gēn
tōng


zhì
huì
míng
liǎo


céng
gòng
yǎng

liàng
qiān
wàn

亿
shù
zhūzhū

suǒ

cháng
xiū
fàn
xíng

shòu
chí

zhì

kāi
shì
zhòng
shēng

lìng


zhōng


děng
jiē
dāng
shù
shù
qīn
jìn
ér
gòng
yǎng
zhī

suǒ

zhě


ruò
shēng
wén


zhī


zhūnéng
xìn
shì
shí
liù


suǒ
shuō
jīng


shòu
chí

huǐ
zhě

shì
rén
jiē
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
lái
zhī
huì


gào
zhū

qiū

shì
shí
liùcháng

shuō
shì
miào

lián
huá
jīng

suǒ
huà
liù
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
zhòng
shēng

shì
shì
suǒ
shēng

cóng

wénjiē
xìn
jiěyīn
yuán


zhí

wàn

亿
zhū

shì
zūn


jīn

jìn

zhū

qiū


jīnshí
liù
shā


jīn
jiē

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shí
fāng
guó

xiàn
zài
shuō


yǒu

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿shēng
wén


wéi
juàn
shǔ


èr
shā


dōng
fāng
zuòmíng
ā
chù

zài
huān

guó

èr
míng


dǐng

dōng
nán
fāng
èrmíng
shī

yīn

èr
míng
shī

xiàng

nán
fāng
èrmíng

kōng
zhù

èr
míng
cháng
miè


西
nán
fāng
èrmíng

xiàng

èr
míng
fàn
xiàng


西
fāng
èrmíng
ā

tuó

èr
míng


qiè
shì
jiān

nǎo


西
běi
fāng
èrmíng
duō

luó

zhān
tán
xiāng
shén
tōng

èr
míng


xiàng

běi
fāng
èrmíng
yún

zài

èr
míng
yún

zài
wáng

dōng
běi
fāng


míng
huài

qiè
shì
jiān

wèi


shí
liù


shì
jiā
móu
suō

guó

chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānzhū

qiū


děng
wéi
shā

shíjiào
huà

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
héng

shā
děng
zhòng
shēng

cóng

wén


wéi
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zhū
zhòng
shēng


jīn
yǒu
zhù
shēng
wén

zhě


cháng
jiào
huà
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
zhū
rén
děng

yīng

shì

jiàn


dào

suǒ

zhělái
zhì
huì

nán
xìn
nán
jiě

ěr
shí
suǒ
huà

liàng
héng

shā
děng
zhòng
shēng
zhě


děng
zhū

qiūmiè

hòu
wèi
lái
shì
zhōng
shēng
wén


shìmiè

hòu


yǒuwén
shì
jīng


zhī

jué


suǒ
xíngsuǒ

gōng

shēng
miè

xiǎng

dāng

niè
pán
guó
zuò


gèng
yǒu

míng

shì
rén
suī
shēng
miè

zhī
xiǎng


niè
pán

érqiú

zhì
huì


wén
shì
jīng

wéi


chéng
ér

miè


gèng


chéng

chú
zhū

lái
fāng
biàn
便
shuō


zhū

qiū

ruò

lái

zhī
niè
pán
shí
dào

zhòng
yòu
qīng
jìng

xìn
jiě
jiān


liǎo

kōng


shēn

chán
dìng

biàn
便

zhūshēng
wén
zhòng

wèi
shuō
shì
jīng

shì
jiān

yǒu
èr
chéng
ér

miè


wéi


chéng

miè

ěr


qiū
dāng
zhī


lái
fāng
biàn
便

shēn

zhòng
shēng
zhī
xìngzhì

xiǎo


shēn
zhuówèi
shì
děng

shuō

niè
pán

shì
rén
ruò
wén


biàn
便
xìn
shòu
bǎi
yóu
xún
xiǎn
nàn
è
dào

kuàng
jué

rén


wèi
zhī
chù

ruò
yǒu
duō
zhòng


guò

dào
zhì
zhēn
bǎo
chù

yǒu

dǎo
shī

cōng
huì
míng


shàn
zhī
xiǎn
dào
tōng
sāi
zhī
xiàng

jiāng
dǎo
zhòng
rén

guò

nàn

suǒ
jiāng
rén
zhòng
zhōng

xiè
tuì
退

bái
dǎo
shī
yán


děngér


wèi


néng

jìn

qián

yóu
yuǎn

jīn

tuì
退
huán

dǎo
shī
duō
zhū
fāng
biàn
便
ér
zuò
shì
niàn


děng

mǐn

yún

shè

zhēn
bǎo
ér

tuì
退
huán

zuò
shì
niànfāng
biàn
便xiǎn
dào
zhōng
guò
sān
bǎi
yóu
xún

huà
zuò

chéng

gào
zhòng
rén
yán


děng

tuì
退
huán

jīn


chéngzhōng
zhǐ

suí

suǒ
zuò

ruò

shì
chéng

kuài

ān
yǐn

ruò
néng
qián
zhì
bǎo
suǒ


shì
shí


zhī
zhòng

xīn

huān


tàn
wèi
céng
yǒu


děng
jīn
zhě
miǎn

è
dào

kuài

ān
yǐn


shì
zhòng
rén
qián

huà
chéng

shēng


xiǎng

shēng
ān
yǐn
xiǎng

ěr
shí
dǎo
shī

zhī

rén
zhòng


zhǐ

juàn


miè
huà
chéng


zhòng
rén
yán


děng

lái

bǎo
chǔ
zài
jìn

xiàng
zhě

chéng


suǒ
huà
zuò

wèi
zhǐ

ěr

zhū

qiū


láishì

jīn
wèi

děng
zuò

dǎo
shī

zhī
zhū
shēng

fán
nǎo
è
dào
xiǎn
nàn
cháng
yuǎn

yīng

yīng


ruò
zhòng
shēng
dàn
wén


chéng
zhě
jiàn
qīn
jìn

biàn
便
zuò
shì
niàn


dào
cháng
yuǎn

jiǔ
shòu
qín

nǎi


chéng


zhī
shì
xīn
qiè
ruò
xià
liè


fāng
biàn
便


ér

zhōng
dào
wéi
zhǐshuō
èr
niè
pán

ruò
zhòng
shēng
zhù

èrlái
ěr
shí

biàn
便
wèi
shuō


děng
suǒ
zuò
wèi
bàn


suǒ
zhù


jìn


huì

dāng
guān
chá
chóu
liàng
suǒ

niè
pán
fēi
zhēn
shí


dàn
shì

lái
fāng
biàn
便
zhī

chéng
fēn
bié
shuō
sāndǎo
shī

wèi
zhǐhuà
zuò

chéng


zhīér
gào
zhī
yán

bǎo
chǔ
zài
jìn


chéng
fēi
shí


huà
zuò
ěr

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


tōng
zhì
shèng


shí
jié
zuò
dào
chǎng
xiàn
qiánchéng

dào

zhū
tiān
shén
lóng
wáng

ā
xiū
luó
zhòng
děng

cháng


tiān
huá


gōng
yǎngzhū
tiān

tiān


bìng
zuò
zhòngxiāng
fēng
chuī
wěi
huá

gèng

xīn
hǎo
zhě

guò
shí
xiǎo
jié


nǎi

chéng

dào

zhū
tiān

shì
rén

xīn
jiē
huái
怀
yǒng
yuèshí
liù


jiē


juàn
shǔ

qiān
wàn

亿
wéi
rào


háng
zhì

suǒ

tóu
miàn
ér
qǐng
zhuǎn

lún

shèng
shī
chōngqiè

shì
zūn
shèn
nán
zhí

jiǔ
yuǎn
shí

xiàn

wéi
jué

qún
shēng

zhèn
dòng


qiè

dōng
fāng
zhū
shì
jiè


bǎi
wàn

亿
guó

fàn
gōng
diàn
殿
guāng
yào


suǒ
wèi
céng
yǒu

zhū
fàn
jiàn

xiāng

xún
lái
zhì

suǒ

sàn
huā

gōng
yǎng

bìng
fèng
shàng
gōng
diàn
殿

qǐng

zhuǎn

lúnér
zàn
tàn


zhī
shí
wèi
zhì

shòu
qǐng

rán
zuò

sān
fāng


wéi

shàng
xià


ěr

sàn
huá
fèng
gōng
diàn
殿

qǐng

zhuǎn

lún

shì
zūn
shèn
nán
zhí

yuànbēi

guǎng
广
kāi
gān

mén

zhuǎn

shàng

lún


liàng
huì
shì
zūn

shòu

zhòng
rén
qǐng

wéi
xuān
zhǒng
zhǒng
shí
èr
yuán


míng
zhì
lǎo


jiē
cóng
shēng
yuán
yǒu


shì
zhòng
guò
huàn


děng
yīng
dāng
zhī

xuān
chàng
shì

shí

liù
bǎi
wàn

亿
gāi


jìn
zhūjiē
chéng
ā
luó
hàn


èr
shuō

shí

qiān
wàn
héng
shā
zhòng


zhū


shòuā
luó
hàn

cóng
shì
hòu

dào


shù

yǒu
liàng

wàn

亿
jié
suàn
shù


néng


biān

shí
shí
liù
wáng


chū
jiā
zuò
shā


jiē
gòng
qǐngyǎn
shuō

chéngděng

yíng
cóng

jiē
dāng
chéng

dào

yuàn


shì
zūn

huì
yǎn


jìng


zhī
tóng

xīn

xiǔ
宿
shì
zhī
suǒ
hángliàng
yīn
yuán

zhǒng
zhǒng
zhūshuō
liù

luózhū
shén
tōng
shì

fēn
bié
zhēn
shí
suǒ
háng
dào

shuō
shì

huá
jīng


héng

shā
shuō
jīng


jìng
shì

chán
dìng


xīn

chù
zuò


wàn

qiān
jié

shì
zhū
shā

děng

zhī

chán
wèi
chū

wéi

liàng

亿
zhòng

shuō


shàng
huìzuò

zuò

shuō
shì

chéng
jīngyàn

hòu

xuān
yáng
zhù

huàshā

děng

suǒ

zhū
zhòng
shēng

yǒu
liù
bǎi
wàn

亿

héng

shā
děng
zhòngmiè

hòu

shì
zhū
wén

zhě

zài
zài
zhūcháng

shī

shēng

shì
shí
liù
shā
háng

dào

jīn
xiàn
zài
shí
fāngchéng
zhèng
jiào

ěr
shí
wén

zhě


zài
zhū

suǒ


yǒu
zhù
shēng
wén

jiàn
jiào


dào


zài
shí
liù
shù

céng

wéi

shuō

shì


fāng
biàn
便

yǐnhuì


shì
běn
yīn
yuán

jīn
shuō

huá
jīng

lìngdào

shèn

huái
怀
jīng
xiǎn
è
dào

jiǒng
jué
duō

shòu

yòu


shuǐ
cǎo

rén
suǒ

wèi
chù


shù
qiān
wàn
zhòng


guò

xiǎn
dàoshèn
kuàng
yuǎn

jīng

bǎi
yóu
xún

shí
yǒu

dǎo
shī

qiáng
shí
yǒu
zhì
huì

míng
liǎo
xīn
jué
dìng

zài
xiǎn

zhòng
nán

zhòng
rén
jiē

juàn

ér
bái
dǎo
shī
yán


děng
jīn
dùn

tuì
退
huán

dǎo
shī
zuò
shì
niàn


bèi
shèn

mǐn
tuì
退
huán

ér
shī

zhēn
bǎo

xún
shí

fāng
biàn
便

dāng
shè
shén
tōng


huà
zuò

chéng
guō

zhuāng
yán
zhū
shě
zhái

zhōu

yǒu
yuán
lín


liú


chí

zhòng
mén
gāo
lóu


nán

jiē
chōng
mǎn


zuò
shì
huà


wèi
zhòng
yán
děng


chéngsuí
suǒ


zhū
rén


chéng

xīn
jiē

huān


jiē
shēng
ān
yǐn
xiǎng


wèi
dǎo
shī
zhī
zhòng
ér
gào
yán


děng
dāng
qián
jìn


shì
huà
chéng
ěr


jiàn
zhōng


tuì
退
huánfāng
biàn
便


quán
huà
zuò

chéng


jīn
qín
jīng
jìn

dāng
gòng
zhì
bǎo
suǒ

shì

wéi

qiè
dǎo
shī

jiàn
zhū
qiú
dào
zhě

zhōng

ér
xiè
fèi


néng

shēng


fán
nǎo
zhū
xiǎn
dàofāng
biàn
便


wéi

shuō
niè
pán

yán

děng

miè

suǒ
zuò
jiē

bàn


zhī
dào
niè
pán

jiē

ā
luó
hàn

ěr
nǎi


zhòng

wéi
shuō
zhēn
shí


zhū

fāng
biàn
便


fēn
bié
shuō
sān
chéng

wéi
yǒu


chéng


chù

shuō
èr

jīn
wéi

shuō
shí


suǒ

fēi
miè

wéi


qiè
zhì

dāng


jīng
jìn


zhèng

qiè
zhì

shí

děng
sān
shí
èr
xiāng

nǎi
shì
zhēn
shí
miè

zhū

zhī
dǎo
shī

wéi

shuō
niè
pán


zhī
shìyǐnhuì