久久金刚经网
久久金刚经网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷三 授记品 第六(注音)

导读:尔时世尊说是偈已,告诸大众,唱如是言:‘我此弟子摩诃迦叶,于未来世、当得奉觐三百万亿诸佛世尊,供养、恭敬,尊重、赞叹,广宣诸佛无量大法。于最后身、得成为佛,名曰光明如来、应供、正遍知...

法华经卷三 授记品 第六(注音)

ěr
shí
shì
zūn
shuō
shìgào
zhū

zhòng

chàng

shì
yánjiāwèi
lái
shì

dāng

fèng
jìn
sān
bǎi
wàn

亿
zhū

shì
zūn

gòng
yǎng
gōng
jìng

zūn
zhòng
zàn
tàn

guǎng
广
xuān
zhū


liàng
zuì
hòu
shēn


chéng
wéi


míng
yuē
guāng
míng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

guó
míng
guāng


jié
míng

zhuāng
yán


shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì
èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù
èr
shí
xiǎo
jié

guó
jiè
yán
shì


zhū
huì
èjīng


biàn
便


jìngpíng
zhèng


yǒu
gāo
xià

kēng
kǎn
duī


liú

wéi


bǎo
shù
háng
liè

huáng
jīn
wéi
shéng


jiè
dào


sàn
zhū
bǎo
huá

zhōu
biàn
qīng
jìng


guóliàng
qiān

亿

zhū
shēng
wén
zhòngshù


yǒu

shì

suī
yǒumín

jiē
ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

gào
zhū

qiū
yǎn

jiàn
shì
jiāwèi
lái
shì

guò

shù
jié

dāng

zuò


ér

lái
shì

gōng
yǎng
fèng
jìn

sān
bǎi
wàn

亿

zhū

shì
zūn

wéi

zhì
huì

jìng
xiū
fàn
háng

gōng
yǎng
zuì
shàng

èr

zūn


xiū


qiè


shàng
zhī
huì


zuì
hòu
shēn


chéng
wéi
qīng
jìng

liú

wéi


duō
zhū
bǎo
shù

háng
liè
dào


jīn
shéng
jiè
dào

jiàn
zhě
huān


cháng
chū
hǎo
xiāng

sàn
zhòng
míng
huá

zhǒng
zhǒng

miào


wéi
zhuāng
yánpíng
zhèng


yǒu
qiū
kēng

zhū


zhòngchēngxīn
tiáo
róu

dǎi

shén
tōng

fèng
chí
zhūchéng
jīng
diǎn

zhū
shēng
wén
zhòng


lòu
hòu
shēn


wáng
zhīnǎi

tiān
yǎn


néng
shù
zhīdāng
shòu
寿

shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì

èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù

èr
shí
xiǎo
jié

guāng
míng
shì
zūn


shì

shì

ěr
shí


jiān
liánjiā
zhān
yán
děng

jiē

sǒngxīn

zhǎng

zhān
yǎng
shì
zūnzàn
shè


gòng
tóng
shēng
ér
shuō

yán


xióng
měng
shì
zūn

zhū
shì
zhī

wáng

āi
mǐn

děng


ér


yīn
shēng

ruò
zhī

shēn
xīn

jiàn
wéi
shòu

zhěgānchú


qīng
liáng


cóng

guó
lái
wáng
shàn

xīn
yóu
huái
怀wèi
gǎn

biàn
便
shí

ruò


wáng
jiào

rán
hòu
nǎi
gǎn
shí


děng


shì

měi
wéi
xiǎo
chéng
guò


zhī
dāng
yún

shàng
huì

suī
wén

yīn
shēng

yán

děng
zuò


xīn
shàng
huái
怀
yōuwèi
gǎn
biàn
便
shí

ruò
méng

shòu


ěr
nǎi
kuài
ānxióng
měng
shì
zūn

cháng

ān
shì
jiān

yuàn


děng

jiào
shí

ěr
shí
shì
zūn
zhī
zhūxīn
zhī
suǒ
niàn

gào
zhū

qiū

shì

dāng
lái
shì

fèng
jìn
sān
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō


gòng
yǎng
gōng
jìng

zūn
zhòng
zàn
tàn

cháng
xiū
fàn
xíng
dào


zuì
hòu
shēn


chéng
wéi


hào
yuē
míng
xiàng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

jié
míng
yǒu
bǎo

guó
míng
bǎo
shēngpíng
zhèngwéi


bǎo
shù
zhuāng
yán


zhū
qiū
kēng

shā


jīng


biàn
便

zhī
huì

bǎo
huázhōu
biàn
qīng
jìngrén
mín

jiē
chù
bǎo
tái

zhēn
miào
lóu


shēng
wén
liàng

biān

suàn
shù


suǒ

néng
zhī

zhū


zhòng


shù
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō


shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì
èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù
èr
shí
xiǎo
jiécháng
chù

kōng
wèi
zhòng
shuōtuō

liàngshēng
wén
zhòng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

zhū

qiū
zhòng

jīn
gào

děng

jiē
dāng

xīn

tīng

suǒ
shuō

zhě

dāng

zuò


hào
yuē
míng
xiāng

dāng
gòng

shù

wàn

亿
zhū


suí

suǒ
háng

jiàn


dào

zuì
hòu
shēn


sān
shí
èr
xiāng

duān
zhèng
shū
miào

yóu

bǎo
shānguó


yán
jìngzhòng
shēng
jiàn
zhěài

zhōngliàng
zhòng
zhōng

duō
zhūjiē


gēn

zhuǎn

tuì
退
lún


guó
cháng
zhuāng
yán

zhū
shēng
wén
zhòngchēng
shù

jiē

sān
míng


liù
shén
tōng

zhù

jiě
tuō

yǒu

wēi
shuō


xiàn


liàng

shén
tōng
biàn
huà


zhū
tiān
rén
mín

shù

héng
shā

jiē
gòng

zhǎng

tīng
shòu

dāng
shòu
寿

shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì

èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù
èr
shí
xiǎo
jié

ěr
shí
shì
zūn

gào
zhū

qiū
zhòng


jīnshì

jiā
zhān
yán


dāng
lái
shì


zhū
gòng


gòng
yǎng
fèng
shì

qiān

亿


gōng
jìng
zūn
zhòng

zhū

miè
hòu
miào

gāo
qiān
yóu
xún

zòng
guǎng
广
zhèng
děng

bǎi
yóu
xún

jiē

jīn

yín

liú


chēnǎo

zhēn
zhū

méi
guī


bǎo

chéng

zhòng
huá

yīng
luò


xiāng


xiāng

shāo
xiāng

zèng
gài

chuáng
fān

gòng
yǎng

miào

guò
shì

hòu

dāng

gòng
yǎng
èr
wàn

亿

shì

gòng
yǎng
shì
zhū


dào

dāng

zuò


hào
yuē
yánjīn
guāng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūnpíng
zhèng


li
wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán

huáng
jīn
wéi
shéng

jiè
dào


miào
huázhōu
biàn
qīng
jìng

jiàn
zhě
huān
è
dào
è
饿
guǐ

chù
shēng

ā
xiū
luó
dào

duō
yǒu
tiān

rén

zhū
shēng
wén
zhòng

zhū
liàng
wàn

亿
zhuāng
yán

guó


shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì
èr
shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù
èr
shí
xiǎo
jié

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

zhū

qiū
zhòng

jiē

xīn
tīngsuǒ
shuō

zhēn
shíshì
jiā
zhān
yán

dāng

zhǒng
zhǒng

miào
hǎo
gòng


gōng
yǎng
zhū


zhū

miè
hòubǎo
huá
xiāng

gōng
yǎng
shèzuì
hòu
shēnzhì
huì

chéng
děng
zhèng
jué

guó

qīng
jìng


tuō

liàng

wàn

亿
zhòng
shēng

jiē
wéi
shí
fāng

zhī
suǒ
gōng
yǎng


zhī
guāng
míng


néng
shèng
zhěhào
yuē

yán

jīn
guāngshēng
wén

duàn

qiè
yǒu


liàng

shù

zhuāng
yán

guó

ěr
shí
shì
zūn

gào

zhòng


jīnshì


jiān
lián

dāng

zhǒng
zhǒng
gòng

gòng
yǎng

qiān
zhū


gōng
jìng
zūn
zhòng

zhū

miè
hòu
miào

gāo
qiān
yóu
xún

zòng
guǎng
广
zhèng
děng

bǎi
yóu
xún

jiē

jīn

yín

liú


chēnǎo

zhēn
zhū

méi
guī


bǎo

chéng

zhòng
huá

yīng
luò


xiāng


xiāng

shāo
xiāng

zèng
gài

chuáng
fān


yòng
gòng
yǎng

guò
shì

hòu

dāng

gòng
yǎng
èr
bǎi
wàn

亿
zhū

shì

dāng

chéng


hào
yuē
duō

luó

zhān
tán
xiāng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

jié
míng

mǎn

guó
míng

píng
zhèng


li
wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán

sàn
zhēn
zhū
huá

zhōu
biàn
qīng
jìng

jiàn
zhě
huān


duō
zhū
tiān

rén
shēng
wén


shù

liàng


shòu
寿
èr
shí

xiǎo
jié

zhèng

zhù
shì

shí
xiǎo
jié

xiàng


zhù

shí
xiǎo
jié

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán
jiān
lián

shě
shì
shēnjiàn

qiān

èr
bǎi
wàn

亿

zhū

shì
zūn

wéi

dào


gōng
yǎng
gōng
jìng


zhū

suǒ

cháng
xiū
fàn
hángliàng
jié

fèng
chízhū

miè
hòubǎo


cháng
biǎo
jīn
shā

huá
xiāng

yuè

ér

gōng
yǎng

zhū


miào

jiàn
jiàn

dào

guó

ér

zuò


hào
duō

luó

zhān
tán
zhī
xiāngshòu
寿
mìng

èr
shí

jié

cháng
wéi
tiān
rén

yǎn
shuō

dào

shēng
wén

liàng


héng

shā

sān
míng
liù
tōng

yǒu

wēi

shù

zhì

jīng
jìnzhì
huì

jiē

tuì
退
zhuǎn


miè

hòu

zhèng

dāng
zhù

shí
xiǎo
jié

xiàng


ěr


zhūwēi

shù

bǎi

jiē
dāng
shòuwèi
lái
shì

xián

chéng

děng

xiǔ
宿
shì
yīn
yuán


jīn
dāng
shuō


děng
shàn
tīng