久久金刚经网
久久金刚经网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷三 药草喻品 第五(注音)

导读:尔时世尊告摩诃迦叶、及诸大弟子:‘善哉、善哉,迦叶善说如来真实功德。诚如所言,如来复有无量无边阿...

法华经卷三 药草喻品 第五(注音)

ěr
shí
shì
zūn
gào


jiā
shè

zhū
shàn
zāi

shàn
zāi

jiā
shè
shàn
shuō

lái
zhēn
shí
gōng


chéng

suǒ
yán


lái

yǒu

liàng

biān
ā
sēng

gōngděng
ruò


liàng

亿
jié
shuō

néng
jìn

jiā
shè

dāng
zhī

lái
shì
zhū

zhī
wáng

ruò
yǒu
suǒ
shuō
jiē


qièzhì
fāng
biàn
便
ér
yǎn
shuō
zhī


suǒ
shuō


jiē

dào


qiè
zhìlái
guān
zhī

qiè
zhū

zhī
suǒ
guīzhī

qiè
zhòng
shēng
shēn
xīn
suǒ
xíng

tōng


ài

yòu

zhū

jiū
jìn
míng
liǎo

shì
zhū
zhòng
shēng

qiè
zhì
huì

jiā
shèsān
qiān

qiān
shì
jiè

shān
chuān
suǒ
shēng
huì

cóng
lín

zhū
yào
cǎo

zhǒng
lèi
ruò
gān

míng

yúnbiàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè


shí
děng
shù
qià

huì

cóng
lín

zhū
yào
cǎo

xiǎo
gēn
xiǎo
jīng

xiǎo
zhī
xiǎo


zhōng
gēn
zhōng
jīng

zhōng
zhī
zhōnggēn

jīng


zhīzhū
shù

xiǎo

suí
shàng
zhōng
xià

yǒu
suǒ
shòu


yún
suǒ


chēng

zhǒng
xìng
ér

shēng
zhǎng
huá
guǒ

shí

suī


suǒ
shēngsuǒ
rùn

ér
zhū
cǎoyǒu
chà
bié

jiā
shè

dāng
zhī

láishì

chū
xiàn

shìyún
yīn
shēng


biàn
shì
jiè
tiān

rén

ā
xiū
luó
yún
biàn

sān
qiān

qiān
guó
zhòng
zhōng

ér
chàng
shì
yán


shì

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

wèi

zhě
lìng


wèi
jiě
zhě
lìng
jiě

wèi
ān
zhě
lìng
ān

wèi
niè
pán
zhě
lìng

niè
pán

jīn
shì
hòu
shì


shí
zhī
zhī


shì

qiè
zhī
zhě


qiè
jiàn
zhě

zhī
dào
zhě

kāi
dào
zhě

shuō
dào
zhě


děng
tiān

rén

ā
xiū
luó
zhòng

jiē
yīng
dào


wèi
tīngěr
shí

shù
qiān
wàn

亿
zhǒng
zhòng
shēng

lái
zhì

suǒ
ér
tīnglái

shí

guān
shì
zhòng
shēng
zhū
gēn

dùn

jīng
jìn
xiè
dài

suí

suǒ
kān
ér
wèi
shuō


zhǒng
zhǒng

liàng

jiē
lìng
huān


kuài

shàn


shì
zhū
zhòng
shēng
wén
shìxiàn
shì
ān
yǐn

hòu
shēng
shàn
chù


dào
shòu
wénwén
zhū
zhàng
ài


zhū

zhōng

rèn

suǒ
néng

jiàn


dào
yúny&iacuiacute;
qiè
huì

cóng
lín

zhū
yào
cǎozhǒng
xìngměng
rùnshēng
zhǎng


lái
shuōxiàng

wèi

suǒ
wèi

jiě
tuō
xiàng


xiàng

miè
xiàng

jiū
jìng
zhì


qiè
zhǒng
zhì


yǒu
zhòng
shēng
wén

lái


ruò
chí

sòng


shuō
xiū
xíng

suǒ

gōng
jué
zhī

suǒ

zhě


wéi
yǒu

lái
zhī

zhòng
shēng
zhǒng
xiàng

xìng

niàn

shìshì

xiū

shì

yún

niàn

yúnyún

xiū
niàn

xiū
zhòng
shēng
zhù

zhǒng
zhǒng
zhī


wéi
yǒu

lái

shí
jiàn
zhī

míng
liǎo

àihuì

cóng
lín
zhū
yào
cǎo
děng

ér


zhī
shàng
zhōng
xià
xìng


lái
zhī
shì

xiàng

wèi
zhī


suǒ
wèi

jiě
tuō
xiàng


xiàng

miè
xiàng

jiū
jìng
niè
pán
cháng

miè
xiàng

zhōng
guī

kōng


zhī
shì


guān
zhòng
shēng
xīn

ér
jiāng

zhī

shìwèi
shuō

qiè
zhǒng
zhì


děng
jiā
shè

shèn
wéi

yǒu

néng
zhī

lái
suí

shuō


néng
xìn
néng
shòu

suǒ

zhě


zhū

shì
zūn
suí

shuō


nán
jiě
nán
zhī

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


yǒu

wáng

chū
xiàn
shì
jiān

suí
zhòng
shēng


zhǒng
zhǒng
shuōlái
zūn
zhòng

zhì
huì
shēn
yuǎn

jiǔ


yào
shuō

yǒu
zhì
ruò
wén


néng
xìn
jiě


zhì

huǐ


wéi
yǒng
shī

shì

jiā
shè

suí

wéi
shuō


zhǒng
zhǒng
yuán

lìng

zhèng
jiàn

jiā
shè
dāng
zhī
yúnshì
jiān

biàn


qiè

huì
yún
hán
rùn

diàn
guāng
huǎng
yào

léi
shēng
yuǎn
zhèn

lìng
zhòng
yuèguāng
yǎnshàng
qīng
liáng

ài
dài
chuí
chéng
lǎn
děng


fāng

xià

liú
shù

liàngchōng
qià

shān
chuān
xiǎn


yōu
suì
suǒ
shēng

huì

yào
cǎo


xiǎo
zhū
shù

bǎi

miáo
jià

gān
zhè

táo


zhī
suǒ
rùnfēng


gàn


qià

yào

bìng
mào


yún
suǒ
chū


wèi
zhī
shuǐ

cǎo

cóng
lín

suí
fēn
shòu
rùn


qiè
zhū
shù

shàng
zhōng
xià
děng

chēng


xiǎoshēng
zhǎng

gēn
jīng
zhī


huá
guǒ
guāng
suǒ


jiē

xiān

xiāng

xìng
fēn

xiǎo

suǒ
rùn
shì


ér


mào
shì

chū
xiàn

shì
yún
qiè


chū

shì

wéi
zhū
zhòng
shēng

fēn
bié
yǎn
shuō

zhū

zhī
shí


shèng
shì
zūn


zhū
tiān
rén


qiè
zhòng
zhōng

ér
xuān
shì
yán


wéi

lái

liǎng

zhī
zūn

chū

shì
jiān

yóu


yún

chōng
rùn

qiè


gǎo
zhòng
shēng

jiē
lìng
ān
yǐn


shì
jiān
zhīniè
pán


zhū
tiān
rén
zhòng


xīn
shàn
tīng

jiē
yìng
dào


jìn

shàng
zūn


wéi
shì
zūn


néng

zhě

ān
yǐn
zhòng
shēng


xiàn

shì

wéi

zhòograve;ng
shuō

gān

jìng

wèi

jiě
tuō
niè
pánmiào
yīn

yǎn
chàngcháng
wéi

chéng

ér
zuò
yīn
yuán


guān

qiè


jiē
píng
děng


yǒuài
zēng
zhī
xīntān
zhuóxiàn
ài

héng
wéi

qiè

píng
děng
shuōwéi

rén

zhòng
duō

rán

cháng
yǎn
shuō


céng


shì


lái
zuò


zhōng


yàn

chōng

shì
jiān
rùn

guì
jiàn
shàng
xià

chí
jiè
huǐ
jiè

wēi

zhèng
jiàn
xié
jiàn


gēn
dùn
gēn

děng
ér

xiè
juàn


qiè
zhòng
shēng

wén


zhě

suí

suǒ
shòu

zhù

zhū


huò
chù
rén
tiān

zhuàn
lún
shèng
wáng

shì
fàn
zhū
wáng

shì
xiǎo
yào
cǎo

zhī

lòu


néng

niè
pán


liù
shén
tōngsān
míng


chǔ
shān
lín

cháng
xíng
chán
dìng


yuán
jué
zhèng

shì
zhōng
yào
cǎo

qiú
shì
zūn
chù


dāng
zuò


xíng
jīng
jìn
dìng

shì
shàng
yào
cǎo

yòu
zhūzhuān
xīn

dào

cháng
xíng

bēi


zhī
zuò


jué
dìngshì
míng
xiǎo
shù

ān
zhù
shén
tōng

zhuǎn

tuì
退
lúnliàng

亿

bǎi
qiān
zhòng
shēng


shìmíng
wéi

shù


píng
děng
shuōwèi


suí
zhòng
shēng
xìng

suǒ
shòu

tóngcǎo


suǒ
bǐng
fāng
biàn
便
kāi
shì

zhǒng
zhǒng
yán


yǎn
shuō

zhì
huì


hǎi
chōng
mǎn
shì
jiān


wèi
zhī


suí

xiū
xíngcóng
lín

yào
cǎo
zhū
shù

suí


xiǎo

jiàn
zēng
mào
hǎo

zhū

zhī


cháng


wèi

lìng
zhū
shì
jiān


jiàn

xiū
xíng

jiē

dào
guǒ

shēng
wén
yuán
jiào

chǔ

shān
lín

zhù
zuì
hòu
shēn

wén


guǒ

shì
míng
yào
cǎozēng
zhǎng

ruò
zhūzhì
huì
jiān


liǎo

sān
jiè

qiú
zuì
shàng
chéng

shì
míng
xiǎo
shù

ér

zēng
zhǎng


yǒu
zhù
chán


shén
tōng


wén
zhū

kōng

xīn

huān


fàng

shù
guāng


zhū
zhòng
shēng

shì
míng

shù

ér

zēng
zhǎng


shì
jiā
shè


suǒ
shuō

yúnwèi


rùn

rén
huáchéng
shí

jiā
shè
dāng
zhī


zhū
yīn
yuán

zhǒng
zhǒngkāi
shì

dào

shì

fāng
biàn
便

zhū


rán

jīn
wéi

děng

shuō
zuì
shí
shì

zhū
shēng
wén
zhòng

jiē
fēi
mièděng
suǒ
xíng

shì


dào

jiàn
jiàn
xiū
xué


dāng
chéng