久久金刚经网
久久金刚经网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷二 信解品 第四(注音)

导读:尔时慧命须菩提、摩诃迦旃延、摩诃迦叶、摩诃目犍连,从佛所、闻未曾有法,世尊授舍利弗阿耨多罗三藐...

法华经卷二 信解品 第四(注音)

ěr
shí
huì
mìng


jiā
zhān
yánjiā
shè
jiān
lián

cóng

suǒ
wén
wèi
céng
yǒu


shì
zūn
shòu
shè


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


yǒu
xīn

huān

yǒng
yuè


cóng
zuò


zhěng

fu
piān
tǎn
yòu
jiān

yòu

zhuóxīn

zhǎng


gōng
gōng
jìng

zhān
yǎng
zūn
yán
ér
bái

yán


děng

sēng
zhī
shǒu

nián
bìng
xiǔ
mài


wèi


niè
pán


suǒ
kān
rènjìn
qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
zūn
wǎng

shuō


jiǔ


shí
zài
zuò

shēn


xiè

dàn
niàn
kōng


xiàng


zuò


you

shén
tōng

jìng

guó


chéng
jiù
zhòng
shēng

xīn
suǒ

zhě


shì
zūn
lìng

děng
chū

sān
jiè


niè
pán
zhèng

yòu
jīn

děng
nián

xiǔ
màijiào
huà


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shēng

niàn
hào

zhī
xīn


děng
jīn


qián

wén
shòu
shēng
wén
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
xīn
shèn
huānwèi
céng
yǒu


wèi

jīn


rán

wén

yǒu
zhī


shēn

qìng
xìng

huò

shànliàng
zhēn
bǎo


qiúshì
zūn


děng
jīn
zhě

shuōmíng
ruò
yǒu
rén

nián

yòu
zhì

shè

táo
shì

jiǔ
zhù

guó

huò
shí

èr
shí

zhì

shí
suì

nián

zhǎng


jiā

qióng
kùn

chí
chěng

fāng

qiú

shí

jiàn
jiàn
you
xíng


xiàng
běn
guóxiān
lái

qiú
zhōng
zhǐ

chéng


jiecái
bǎo

liàng

jīn

yín

liú


shān


li

zhū
děng


zhū
cāngjiē
yíng


duō
yǒu
tóng


chén
zuǒ


mín

xiàng

chē
chéng

niú
yáng

shù

chū
nǎi
biàn

guó

shāng
shèn
zhòng
duō

shí
pín
qióng

you
zhū

luò

jīng

guó


suì
dào


suǒ
zhǐ
zhī
chéngniàn

bié

shí

nián

ér
wèi
céng
xiàng
rén
shuō


shì

dàn


wéi

xīn
huái
怀
huǐ
hèn


niàn
lǎo
xiǔ

duō
yǒu
cái


jīn
yín
zhēn
bǎo

cāng

yíngyǒu
dàn
zhōng


cái

sàn
shī


suǒ
wěi


shì

yīn
qín
měi

zuò
shì
niàn


ruòwěi

cái


tǎn
rán
kuài
yōu


shì
zūn

ěr
shí
qióng

yōng
lìn
zhǎn
zhuǎn

dào

shè

zhù

mén


yáo
jiàn
shī

chuáng

bǎo

chéng


zhū

luó
mén

chàshì
jiē
gōng
jìng
wéi
rào


zhēn
zhū
yīng
luò

jià
zhí
qiān
wàn

zhuāng
yán

shēn


mín

tóng


shǒu
zhí
bái


shì

zuǒ
yòubǎo
zhàng

chuí
zhū
huá
fān

xiāng
shuǐsàn
zhòng
míng
huá

luó
liè
bǎo


chū
nèiyǒu

shì
děng
zhǒng
zhǒng
yán
shì

wēi


zūn

qióng

jiàn

yǒu


shì


huái
怀
kǒng


huǐ
lái
zhì


qiè
zuò
shì
niàn


huò
shì
wáng

huò
shì
wáng
děng

fēi

yōngzhī
chùwǎng
zhì
pín
yǒushíruò
jiǔ
zhù


huò
jiànqiáng
shǐ
使

zuò

zuò
shì
niànzǒu
ér


shí

zhǎng
zhě

shī

zuò

jiàn

biàn
便
shí

xīn

huānzuò
shì
niàn


cái


zàng

jīn
yǒu
suǒcháng

niàn
yóu
jiàn
zhī

ér


lái

shèn
shì

yuàn


suī
nián
xiǔ

yóu

tānqiǎn
bàng
rén


zhuī
jiāng
huán

ěr
shí
shǐ
使
zhě


zǒu
wǎng
zhuō

qióng

jīng
è

chēng
yuàn

huànxiāng
fàn


wéi
jiàn
zhuō

shǐ
使
zhě
zhí
zhīqiáng
qiān
jiāng
huán


shì
qióngniàn

zuì

ér
bèi
qiú
zhídìng


zhuǎn
gèng
huáng


mèn
jué
yáo
jiàn
zhī

ér

shǐ
使
yán
rén


qiáng
jiàng
lái


lěng
shuǐ

miàn

lìng

xǐngsuǒ

zhězhī


zhì

xià
liè


zhī
háo
guì
wéi

suǒ
nán

shěn
zhī
shì

ér

fāng
biàn
便
rén
yún
shìshǐ
使
zhě

zhī


jīn
fàng


suí

suǒ


qióng

huānwèi
céng
yǒu

cóng

ér


wǎng
zhì
pín
li


qiú

shí

ěr
shí
zhǎng
zhě
jiāng

yòu
yǐn


ér
shè
fāng
biàn
便


qiǎn
èr
rén

xíng

qiáo
cuì

wēi

zhě
qióngyǒu
zuò
chù

bèi


zhí

qióng

ruò


jiāng
lái
shǐ
使
zuò

ruò
yánsuǒ
zuò

biàn
便


zhīchú
fèn


děng
èr
rén

gòng

zuò

shí
èr
shǐ
使
rén

qiú
qióng

zhī


chén
shàng
shì

ěr
shí
qióng

xiān


jià

xún

chú
fènjiàn


mǐn
ér
guài
zhī

yòu

chuāng
yǒu
zhōng
yáo
jiàn

shēn

léi
shòu
qiáo
cuì

fèn

chén
bèn


huì

jìng


tuō
yīng
luò


ruǎn
shàng


yán
shì
zhī


gèng
zhuó


gòu

zhī


chén

bèn
shēn

yòu
shǒu
zhí
chí
chú
fèn
zhī


zhuàng
yǒu
suǒ
wèi


zhū
zuò
rén


děng
qín
zuòxièfāng
biàn
便jìnhòu

gào
yán

duō

náncháng

zuò


dāng
jiā

jià

zhū
yǒu
suǒ

pén


miàn
yán

zhī
shǔ
nán


yǒu
lǎo

shǐ
使
rén

zhě
xiāng


hǎo

ān

yōu


suǒ

zhěnián
lǎo


ér

shǎo
zhuàng


cháng
zuò
shí


yǒu

dài
chēn
hèn
yuàn
yánjiàn

yǒu

zhū
èzuò
rén


jīn

hòu


suǒ
shēngshí
zhǎng
zhě

gèng

zuò


míng
zhī
wéi
ér

ěr
shí
qióng

suī
xīnyóu


wèi

zuò
jiàn
rén

yóu
shì
zhīèr
shí
nián
zhōng
cháng
lìng
chú
fèn

guò
shì

hòu

xīn
xiàng

xìn


chū

nàn

rán

suǒ
zhǐ
yóu
zài
běn
chù

shì
zūn

ěr
shí
zhǎng
zhě
yǒuzhī
jiāng


jiǔ


qióng

yán


jīn
duō
yǒu
jīn
yín
zhēn
bǎo

cāng

yíngzhōng
duō
shǎo

suǒ
yīng

zhī
zhī


xīn

shì

dāng
suǒ

zhě


jīn
biàn
便
wéi
jiā
yòng
xīn


lìng
lòu
shī

ěr
shí
qióngshòu
jiào
chì

lǐng
zhī
zhòng


jīn
yín
zhēn
bǎo

zhū

zàng

ér
cān
zhī


rán

suǒ
zhǐ

zài
běn
chù

xià
liè
zhī
xīn

wèi
néng
shè


jīng
shǎo
shí


zhī


jiàn

tōng
tài

chéng
jiù

zhìxiān
xīn

lín

zhōng
shí

ér
mìng


bìng
huì
qīn


guó
wáng


chén

chàshì

jiē


xuān
yán

zhū
jūn
dāng
zhī


shì
zhī
suǒ
shēng


mǒu
chéng
zhōng

shè

táo
zǒu

líng
píng
xīn


shí

nián


běn

mǒu


míng
mǒu
jiǎ


zài
běn
chéng
huái
怀
yōu
tuī

jiān

huì

zhī


shí
shíjīn

suǒ
yǒu

qiè
cái


jiē
shì

yǒu

xiān
suǒ
chū
nèi

shì

suǒ
zhī

shì
zūn

shì
shí
qióng

wén


yánhuānwèi
céng
yǒu

ér
zuò
shì
niàn


běn

xīn
yǒu
suǒ

qiú

jīn

bǎo
zàng

rán
ér
zhì

shì
zūnzhǎng
zhě

shì

lái


děng
jiē

lái
cháng
shuō

děng
wéi


shì
zūn


děng

sān
shēng

zhōng
shòu
zhū

nǎo


huò

zhī


zhuó
xiǎo


jīn

shì
zūn
lìng

děng

wéi

juān
chú
zhū


lùn
zhī
fèn


děng

zhōng
qín
jiā
jīng
jìn


zhì
niè
pán


zhī
jià


xīn

huān
wéi


biàn
便

wèi
yán
zhōng
qín
jīng
jìn


suǒ

hóng
duō

rán
shì
zūn
xiān
zhī

děng

xīn
zhuó

xiǎo


biàn
便
jiàn
zòng
shè


wéi
fēn
bié


děng
dāng
yǒu

lái
zhī
jiàn
bǎo
zàng
zhī
fēn

shì
zūn

fāng
biàn
便


shuō

lái
zhì
huì


děng
cóngniè
pán


zhī
jià


wéi


chéng


yǒu
zhì
qiú


děng
yòu
yīn

lái
zhì
huì

wèi
zhū


kāi
shì
yǎn
shuō

ér
yǒu
zhì
yuàn

suǒ

zhězhī

děng
xīn

xiǎofāng
biàn
便


suí

děng
shuō

ér

děng

zhī
zhēn
shìjīn

děng
fāng
zhī
shì
zūnzhì
huì

suǒ
lìn


suǒ

zhěděng

lái
zhēn
shìér
dàn

xiǎo


ruò

děng
yǒu


zhī
xīnwèi

shuō

chéng


jīn

jīng
zhōng
wéi
shuō

chéng

ér
qián

huǐ

shēng
wén

xiǎo

zhě

rán

shí


chéng
jiào
huà

shì


děng

shuō
běn

xīn
yǒu
suǒ

qiú

jīn

wáng

bǎo

rán
ér
zhì
suǒ
yīng

zhě
jiē


zhī

ěr
shí


jiā


chóng
xuānér
shuō

yán


děng
jīn


wén

yīn
jiào

huān

yǒng
yuè


wèi
céng
yǒu


shuō
shēng
wén

dāng

zuòshàng
bǎoqiú

tóng


yòu
zhì

shí

shě

táo
shì

yuǎn
dàozhōu
liú
zhū
guó


shí

niányōu
niàn


fāng
tuī
qiú

qiú
zhīdùn
zhǐ

chéng

zào

shě
zháijiāduō
zhū
jīn
yín

chē


nǎo

zhēn
zhū
liú


xiàng

niú
yáng

niǎn

chē
chéng

tián

tóng


rén
mín
zhòng
duō

chū
nǎi
biàn

guó

shāng


rén


chù

yǒu

qiān
wàn

亿
zhòng

wéi
rào
gōng
jìng

cháng
wéi
wáng
zhě
zhī
suǒ
ài
niàn

qún
chén
háo


jiē
gòng
zōng
zhòng


zhū
yuán


wǎng
lái
zhě
zhòng

háo


shì

yǒu


shì

ér
nián
xiǔ
mài


yōu
niàn
wéi
niàn


shí
jiāng
zhì

chī

shěshí

nián


cáng
zhū


dāng

zhī


ěr
shí
qióng


qiú
suǒ

shí

cóng

zhì


cóng
guó
zhì
guó

huò
yǒu
suǒ


huò

suǒè
饿
léi
shòu


shēng
chuāng
xuǎn

jiàn

jīng


dào

zhù
chéng

yōng
lìn
zhǎn
zhuǎn

suì
zhì

shě

ěr
shí
zhǎng
zhěmén
nèi

shī

bǎo
zhàng

chù
shī

zuò

juàn
shǔ
wéi
rào

zhū
rén
shì
wèi

huò
yǒu

suàn

jīn
yín
bǎo


chū
nèi
cái
chǎn

zhù

quàn
shū

qióng

jiàn

háo
guì
zūn
yán

wèi
shì
guó
wáng

ruò
guó
wáng
děng

jīng


guàizhì
niàn
yán


ruò
jiǔ
zhù

huò
jiànqiáng

shǐ
使
zuò


wéi
shì


chí
zǒu
ér


jiè
wèn
pínwǎng
yōng
zuò

zhǎng
zhě
shì
shí

zài
shī

zuò

yáo
jiàn
ér
shí
zhī


chì
shǐ
使
zhě

zhuī
zhuō
jiāng
lái

qióng

jīng
huàn


mènshì
rén
zhídāng
jiàn
shā


yòng

shí

shǐ
使

zhì


zhǎng
zhě
zhīchī
xiá
liè


xìn

yán


xìn
shì
fāng
biàn
便

gèng
qiǎn

rén

miǎo

cuó
lòu


wēi

zhě
zhī

yún
dāng
xiāng


chú
zhū
fèn
huì

bèi


jià

qióng

wén
zhī

huān

suí
lái

wéi
chú
fèn
huì

jìng
zhū
fáng
shè

zhǎng
zhě

yǒu

cháng
jiànniàn


liè


wéi

shì


shì
zhǎng
zhě
zhù

gòu


zhí
chú
fèn


wǎng
dào

suǒ

fāng
biàn
便

jìn


lìng
qín
zuò
jià

bìng


yóu

yǐn
shí
chōng


jiàn

hòu
nuǎn


shì

yán


dāng
qín
zuò

yòu

ruǎn


ruò
zhǎng
zhě
yǒu
zhì

jiàn
lìng

chū

jīng
èr
shí
nián

zhí
zuò
jiā
shì

shì

jīn
yín

zhēn
zhūzhū

chū


jiē
shǐ
使
lìng
zhī

yóu
chù
mén
wài

zhǐ
xiǔ
宿
cǎo
ān


niàn
pín
shìzhī

xīn

jiàn

guǎng
广
cái
qīn


guó
wáng

chén

shā


shì
zhòng

shuō
shìshě


háng

jīng

shí
suì


jiàn

lái


èr
shí
niánmǒu
chéng

ér
shī
shì


zhōu
háng
qiú
suǒ

suì
lái
zhì


fán

suǒ
yǒu

shě
zhái
rén
mín
zhīsuǒ
yòng


niàn

pín

zhì

xià
liè

jīn


suǒ


huò
zhēn
bǎo

bìng

shě
zhái


qiè
cái


shèn

huānwèi
céng
yǒu
shì

zhī


xiǎo

wèi
céng
shuō
yán


děng
zuò


ér
shuō

děng


zhū

lòu

chéng
jiù
xiǎo
chéng

shēng
wén
chì

děng

shuō
zuì
shàng
dào

xiū


zhě

dāng

chéngchéng

jiào

wéi

zhū
yīn
yuán

zhǒng
zhǒngruò
gān
yán


shuō

shàng
dào

zhū


děng

cóng

wén

wéi

jīng
qín
xiū


shì
shí
zhūshòu

lái
shì

dāng

zuòqiè
zhūcáng
zhī


dàn
wéiyǎn

shí
shì

ér

wéi


shuō

zhēn
yàoqióngjìnsuī
zhī
zhū


xīn

děng
suī
shuōbǎo
zàngzhì
yuàn
shì


děng
nèi
miè


wèi
wéi


wéi
le

shì

gèng


shì


děng
ruò
wén

jìng

guó


jiào
huà
zhòng
shēng

dōu

xīn


suǒ

zhěqiè
zhū


jiē

kōngshēng

miè
xiǎo


lòu

wéi


shì

wéi


shēng
děng
cháng
zhì
huì


tān

zhùzhì
yuàn

ér
wèi
shì
jiū
jìng


děng
cháng


xiū

kōngtuō
sān
jiè


nǎo
zhī
huàn

zhù
zuì
hòu
shēn

yǒu

niè
pán


suǒ
jiào
huà


dào
wéibào

zhī
ēn


děng
suī
wéi

zhū


děng

shuō

qiú

dào

ér

shì


yǒng

yuàn


dǎo
shī
jiàn
shě

guān

xīn


chū

quàn
jìn

shuō
yǒu
shí
zhǎng
zhě

zhī

zhì
liè


fāng
biàn
便


róu


xīn

rán
hòu
nǎiqiè
cái

shì

xiàn

yǒu
shì
zhī

xiǎo
zhě


fāng
biàn
便


tiáo


xīn

nǎi
jiào

zhì


děng
jīnwèi
céng
yǒu

fēi
xiān
suǒ
wàng

ér
jīn

qióng
liàng
bǎo

shì
zūn

jīn


dào

guǒlòuqīng
jìng
yǎn


děng
cháng


chí

jìng
jiè

shǐ

jīn
guǒ
bào


wáng

zhōng

jiǔ
xiū
fàn
háng

jīn


lòu


shàng

guǒ


děng
jīn
zhě

zhēn
shì
shēng
wéndào
shēng

lìng

qiè
wén


děng
jīn
zhě

zhēn
ā
luó
hàn


zhū
shì
jiān

tiān
rén

fàn
zhōng

yìng
shòu
gōng
yǎng

shì
zūn

ēnyǒu
shì

lián
mǐn
jiào
huà
děng


liàng

亿
jié

shuí
néng
bào
zhě

shǒu

gōng


tóu
dǐng

jìng


qiè
gōng
yǎng

jiē

néng
bào

ruò

dǐng
dài

liǎng
jiān
héng
shā
jié

jìn
xīn
gōng
jìng

yòu

měi
shàn


liàng
bǎozhūzhǒng
zhǒng
tāng
yào

niú
tóu
zhān
tán


zhū
zhēn
bǎo
miào

bǎo


děng
shì


yòng
gōng
yǎng


héng
shā
jiénéng
bào

zhū


yǒu


liàng

biānshén
tōnglòu

wéi

zhū

zhī
wáng

néng
wéi
xià
liè

rěn


shì


xiāng
fán


suí

wéi
shuō

zhū

zuì

zài

zhī
zhū
zhòng
shēng

zhǒng
zhǒng

zhì


suí
suǒ
kān
rènliàng


ér
wéi
shuō


suí
zhū
zhòng
shēng

xiǔ
宿
shì
shàn
gēn

yòu
zhī
chéng
shú

wèi
chéng
shú
zhě

zhǒng
zhǒng
chóu
liàng

fēn
bié
zhī
chéng
dào

suí

shuō
sān