久久金刚经网
久久金刚经网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷二 譬喻品 第三(注音)

导读:尔时舍利弗踊跃欢喜,即起、合掌、瞻仰尊颜、而白佛言:‘今从世尊闻此法音,心怀踊跃,得未曾有。所以...

法华经卷二 譬喻品 第三(注音)

ěr
shí
shè


yǒng
yuè
huān

zhǎng

zhān
yǎng
zūn
yán
ér
bái

yán

jīn
cóng
shì
zūn
wén


yīn

xīn
huái
怀
yǒng
yuè


wèi
céng
yǒu

suǒ

zhě
cóng

wén

shì


jiàn
zhū


shòu

zuò


ér

děngshì

shèn

gǎn
shāng

shī


lái

liàng
zhī
jiàn

shì
zūn


cháng

chǔ
shān
lín
shù
xià

ruò
zuò
ruò
xíng

měi
zuò
shì
niàn


děng
tóng


xìng

yún


lái

xiǎo
chéng

ér
jiànshì

děng
jiù

fēi
shì
zūn


suǒ

zhě


ruò

děng
dài
shuō
suǒ
yīn

chéng
jiù
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
chéng
ér


tuō

rán

děng

jiě
fāng
biàn
便
suí

suǒ
shuō

chū
wén
biàn
便
xìn
shòu


wéi


zhèng

shì
zūn


cóng

lái

zhōng

jìng

měi
ér
jīn
cóng


wén
suǒ
wèi
wén
wèi
céng
yǒu


duàn
zhū

huǐ

shēn

tài
rán

kuài

ān
wěn

jīn

nǎi
zhī
zhēn
shìcóng

kǒu
shēng

cóng

huà
shēng
fēn

ěr
shí
shèchóng
xuānér
shuō

yán


wén
shì

yīn


suǒ
wèi
céng
yǒu

xīn
huái
怀

huānwǎng
jiē

chú


lái
méng

jiào


shī


chéng


yīn
shèn

yǒu

néng
chú
zhòng
shēng
nǎo
lòu
jìn

wén

chú
yōu
nǎo


chǔ

shān


huò
zài
shù
lín
xià

ruò
zuò
ruò
jīng
háng

cháng

wéi
shì
shìshēnyún

ér
děng
tóng


lòunéng

wèi
lái

yǎn
shuō

shàng
dào

jīn

sān
shí
èr

shí

zhū
jiě
tuō

tóng
gòng


zhōng

érshì


shí
zhǒng
miào
hǎo

shí


gòngshì
děng
gōng


ér

jiē

shījīng
xíng
shí

jiàn

zài

zhòng

míng
wén
mǎn
shí
fāng

guǎng
广
ráo

zhòng
shēng


wéi
shī
wéi


kuáng


cháng
měi

wéi
shì
shìwèn
shì
zūn

wéi
shī
wéi

shī


cháng
jiàn
shì
zūn

chēng
zàn
zhū
shì
chóu
liàng

shì
shì

jīn
wén

yīn
shēng

suí

ér
shuōlòu
nánlìng
zhòng
zhì
dào
chǎng


běn
zhù
xié
jiàn

wéi
zhū
fàn
zhì
shī

shì
zūn
zhī

xīn


xié
shuō
niè
pánchú
xié
jiàn


kōng


zhèng

ěr
shí
xīn

wèi


zhì

miè


ér
jīn
nǎi

jué

fēi
shì
shí
miè


ruò

zuò

shí


sān
shí
èr
xiāng

tiān
rén

chā
zhòng

lóng
shén
děng
gōng
jìng

shì
shí
nǎi

wèi

yǒng
jìn
miè


zhòng
zhōng

shuō

dāng
zuò


wén

shì

yīn


huǐ


chú

chū
wén

suǒ
shuō

xīn
zhōng

jīng


jiāng
fēi

zuò


nǎo
luàn

xīn
zhǒng
zhǒng
yuánqiǎo
yán
shuō


xīn
ān

hǎi


wén

wǎng
duàn


shuō
guò

shì


liàng
mièān
zhù
fāng
biàn
便
zhōng


jiē
shuō
shì


xiàn
zài
wèi
láishù

yǒu
liàngzhū
fāng
biàn
便

yǎn
shuō

shìjīn
zhě
shì
zūn

cóng
shēng

chū
jiā


dào
zhuǎn

lúnfāng
biàn
便
shuō

shì
zūn
shuō
shí
dào


xún


shì


shì

dìng
zhī

fēi
shì

zuòduò

wǎng


wèi
shì

suǒ
wéi

wén

róu
ruǎn
yīn

shēn
yuǎn
shèn
wēi
miào

yǎn
chàng
qīng
jìngxīn

huānhuǐ
yǒng

jìn

ān
zhù
shí
zhì
zhōng


dìng
dāng
zuò


wéi
tiān
rén
suǒ
jìng

zhuǎn

shàng

lún

jiào
huà
zhūěr
shí

gào
shè
jīn

tiān

rén

shā
mén


luó
mén

děng

zhòng
zhōng
shuōcéng

èr
wàn

亿

suǒ

wèi

shàng
dào


cháng
jiào
huà
cháng

suí

shòu
xuéfāng
biàn
便
yǐn
dǎoshēng


zhōng

shè

jiào

zhì
yuàn

dào


jīn

wàng

ér
biàn
便

wèi


mièjīn
hái

lìng


niàn
běn
yuàn
suǒ
xíng
dào


wèi
zhū
shēng
wén
shuō
shì

chéng
jīng

míng
miào

lián
huá

jiào

suǒ

niàn

shè

wèi
lái
shì

guò

liàng

biān
jié

gòng
yǎng
ruò
gān
qiān
wàn

亿


fèng
chí
zhèng


suǒ
xíng
zhī
dào

dāng

zuò


hào
yuē
huá
guāng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì
shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

guó
míng

gòupíng
zhèng

qīng
jìng
yán
shì

ān
wěn
fēng


tiān
rén
chì
shèng

liú

wéi


yǒu

jiāo
dào

huáng
jīn
wéi
shéng

jiè
bàng

yǒu

bǎo
háng
shù

cháng
yǒu
huá
guǒ

huá
guāng

lái


sān
chéng
jiào
huà
zhòng
shēng

shè

chū
shí

suī
fēi
è
shì


běn
yuàn


shuō
sān
chéngjié
míng

bǎo
zhuāng
yánmíng
yuē

bǎo
zhuāng
yán


guó
zhōngwéi

bǎozhū
liàng

biān


suàn
shù


suǒ

néng


fēi

zhì


néng
zhī
zhě

ruò

xíng
shí

bǎo
huá
chéngzhūfēi
chūjiē
jiǔ
zhí

běnliàng
bǎi
qiān
wàn

亿

suǒ
jìng
xiū
fàn
xíng

héng
wéi
zhū

zhī
suǒ
chēng
tàn

cháng
xiū

huìshén
tōng

shàn
zhī

qiè
zhū

zhī
mén

zhì
zhí

wěi

zhì
niàn
jiānshìchōng
mǎn

guó

shèhuá
guāng

shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié

chú
wéi
wáng

wèi
zuò

shí


guó
rén
mín

shòu
寿

xiǎo
jié

huá
guāng

lái
guò
shí
èr
xiǎo
jié

shòu
jiān
mǎn


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
gào
zhū

qiū

shì
jiān
mǎndāng
zuò


hào
yuē
huá

ān
xíng

duō
tuó
ā
qié


ā
luó


sān
miǎo
sān

tuóguó

shì

shèshì
huá
guāng

miè

zhī
hòu

zhèng

zhù
shì
sān
shí
èr
xiǎo
jié

xiàng

zhù
shì

sān
shí
èr
xiǎo
jié

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

shè


lái
shì

chéng


zhì
zūn

hào
míng
yuē
huá
guāng

dāng


liàng
zhòng

gōng
yǎng

shù


háng

shí

děng
gōng


zhèng


shàng
dào

guò

liàng
jié


jié
míng

bǎo
yán

shì
jiè
míng

gòu

qīng
jìng

xiá
huì


liú

wéi


jīn
shéng
jiè

dào


bǎo


shù

cháng
yǒu
huá
guǒ
shí


guó
zhūzhì
niàn
cháng
jiān


shén
tōng

luó


jiēshù

suǒ

shàn
xué


dào


shì
děng

shì

huá
guāng

suǒ
huà


wéi
wáng

shí


guó
shě
shì
róng


zuì

hòu
shēn

chū
jiā
chéng

dào

huá
guāng

zhù
shì

shòu
寿
shí
èr
xiǎo
jié


guó
rén
mín
zhòng

shòu
寿
mìng

xiǎo
jié


miè

zhī
hòu

zhèng

zhù

shì

sān
shí
èr
xiǎo
jié

guǎng
广

zhū
zhòng
shēng

zhèng

miè
jìn


xiàng

sān
shí
èr

shè

guǎng
广
liú


tiān
rén

gōng
yǎng

huá
guāng

suǒ
wéi


shì
jiē

shì


liǎng

shèng
zūn

zuì
shèng

lún
shì

shēn


yìng

xīn
qìng

ěr
shí


zhòng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōutiān
lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié
děng

zhòng

jiàn
shè
qián
shòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
xīn

huān


yǒng
yuè

liàngtuō
shēn
suǒ
zhuó
shànggòng
yǎng


shì

huán
yīn

fàn
tiān
wáng
děngshù
tiān
tiān
miào


tiān
màn
tuó
luó
huámàn
tuó
luó
huá
děng

gòng
yǎngsuǒ
sàn
tiān


zhù

kōng
zhōng

ér

huí
zhuǎn
zhū
;诸
tiān

yuè
bǎi
qiān
wàn
zhǒngkōng
zhōng

shí

zuò


zhòng
tiān
huá

ér
zuò
shì
yán

luó
nài
chū
zhuǎn

lún

jīn
nǎi

zhuǎn

shàng
zuì


lún

ěr
shí
zhū
tiān


chóng
xuānér
shuō

yán
luó
nài

zhuǎnlún

fēn
bié
shuō
zhūzhòng
zhī
shēng
miè

jīn

zhuǎn
zuì
miào


shàng


lún

shì

shèn
shēn
ào

shǎo
yǒu
néng
xìn
zhě


děng
cóng

lái

shù
wén
shì
zūn
shuō

wèi
céng
wén

shì

shēn
miào
zhī
shàng


shì
zūn
shuō
shìděng
jiē
suízhì
shèjīn

shòu
zūnděng


shì


dāng

zuò
qiè
shì
jiān

zuì
zūn

yǒu
shàng


dào
fāng
biàn
便
suí

shuō


suǒ
yǒujīn
shì
ruò
guò
shì


jiàn

gōng


jìn
huí
xiàng

dào

ěr
shí
shè


bái

yán

shì
zūn


jīnhuǐ

qīn


qián

shòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shì
zhū
qiān
èr
bǎi
xīn

zài
zhě


zhù
xuécháng
jiào
huà
yánnéng

shēng
lǎo
bìng


jiū

niè
pán

shì
xué

xué
rénjiàn

yǒu

jiàn
děng
wèi

niè
pán
ér
;而
jīn

shì
zūn
qián
wén
suǒ
wèi
wén

jiē
duò

huò

shàn
zāi

shì
zūn

yuàn
wèi

zhòng
shuō

yīn
yuán

lìng


huǐ

ěr
shí

gào
shè
xiān

yán

zhū

shì
zūn

zhǒng
zhǒng
yīn
yuányán

fān
biàn
便
shuō


jiē
wéi
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shì
zhū
suǒ
shuō

jiē
wèi
huà
rán

shèjīn
dāng
gèng
míngzhū
yǒu
zhì
zhě
jiě

shèruò
guó


luò

yǒu

zhǎng
zhě


nián
shuāi
mài

cái


liàng

duō
yǒu
tián
zhái

zhū
tóngjie
guǎng
广


wéi
yǒu

mén

duō
zhū
rén
zhòng


bǎi

èr
bǎi
nǎi
zhì

bǎi
rén

zhǐ
zhù

zhōng

táng

xiǔ


qiáng

tuí
luò

zhù
gēn

bài

liáng
dòng
qīng
wēi

zhōu


shí

rán
huǒ


fén
shāo
shè
zhái

zhǎng
zhě
zhū


ruò
shí

èr
shí

huò
zhì
sān
shí

zài

zhái
zhōng

zhǎng
zhě
jiàn
shì

huǒ
cóng

miàn
jīng


ér
zuò
shì
niàn


suī
néng


suǒ
shāo
zhī
mén
ān
wěn

chū

ér
zhū

děng


huǒ
zhái
nèi

zhuó
jué

zhī


jīnghuǒ
lái

shēn


tòng
qiè


xīn

yàn
huàn


qiú
chū


shèshì
zhǎng
zhě
zuò
shì

wéi


shēn
shǒu
yǒu


dāng
ruò


àn

cóng
shě
chū
zhī


gèng

wéi

shì
shè
wéi
yǒu

mén

ér

xiá
xiǎo

zhū

yòu
zhì

wèi
yǒu
suǒ
shí

liàn
zhuó

chù

huò
dāng
duò
luò

wéi
huǒ
suǒ
shāo


dāng
wèi
shuō

wèi
zhī
shì


shè

shāo


shí

chū


lìng

huǒ
zhī
suǒ
shāo
hài

zuò
shì
niànsuǒ

wéi


gào
zhūděng

chū


suī
lián
mǐn

shàn
yán
yòu


ér
zhū

děng

zhuó
kěn
xìn
shòu


jīng

wèi

liǎo

chū
xīn

;亦


zhī

zhě
shì
huǒ


zhě
wéi
shè

yún

wéi
shī

dàn
dōng

西
zǒu


shì

ér


ěr
shí
zhǎng
zhě

zuò
shì
niàn


shè

wéi

huǒ
suǒ
shāozhū

ruò

shí
chū


wéi
suǒ
fén


jīn
dāng
shè
fāng
biàn
便

lìng
zhū

děng

miǎn

hài


zhī
zhū

xiān
xīn

yǒu
suǒ
hào

zhǒng
zhǒng
zhēn
wán


zhī


qíng


zhuó

ér
gào
zhī
yán


děng
suǒ

wán
hào


yǒu
nánruòhòu

yōu
huǐzhǒng
zhǒng
yáng
chē


鹿
chē

niú
chē

jīn
zài
mén
wàiyóuděng


huǒ
zháichū
lái

su

suǒ


jiē
dāngěr
shí
zhū

wén

suǒ
shuō
zhēn
wán
zhī


shì

yuàn


xīn

yǒng
ruì


xiāng
tuī
pái

jìng
gòng
chí
zǒu

zhēng
chū
huǒ
zhái

shì
shí
zhǎng
zhě
jiàn
zhū

děng
ān
wěn

chū

jiēdào
zhōng


ér
zuòzhàng
ài


xīn
tài
rán

huān

yǒng
yuè

shí
zhū

děng

bái

yán


xiān
suǒ

wán
hào
zhī


yáng
chē


鹿
chē

niú
chē

yuàn
shíshèěr
shí
zhǎng
zhě


zhū

děng


chē


chē
gāo
guǎng
广

zhòng
bǎo
zhuāng
jiào

zhōu

lán
shǔn


miàn
xuán
líng
yòu
;又


shàng
zhāng
shè
xiǎn
gàizhēn


bǎo
ér
yán
shì
zhī

bǎo
shéng
jiāo
luò

chuí
zhū
huá
yīng

chóng

wǎn
yán

ān
zhì
dān
zhěn

jià

bái
niúchōng
jié

xíng

shū
hǎo

yǒu

jīn


xíng

píng
zhèng
fēng
yòu
;又
duō

cóng
ér
shì
wèi
zhī

suǒ

zhě


shì

zhǎng
zhě
cái


liàng

zhǒng
zhǒng
zhū
zàng

jiē
chōng


ér
zuò
shì
niàn


cái

yīng

xià
liè
xiǎo
chē

zhū

děng

jīn

yòu
tóng

jiē
shìài

piān
dǎng


yǒu

shì

bǎo

chē


shù

li

yīng
dāng
děng
xīnzhīchà
bié

suǒ

zhězhōu


guó
yóu
shàng

kuì


kuàng
zhū


shì
shí
zhū


chéng

chē


wèi
céng
yǒu

fēi
běn
suǒ
wàng

shè


yún


shì
zhǎng
zhě
děng

zhū

zhēn
bǎo

chē

níng
yǒu

wàng
fǒu

shè


yán

fǒu


shì
zūn

shì
zhǎng
zhě
dàn
lìng
zhū


miǎn
huǒ
nàn

quán


mìng

fēi
wéi

wàng

ruò
quán
shēn
mìng

biàn
便
wéi


wán
hào
zhī


kuàng

fāng
biàn
便


huǒ
zhái
ér


zhī

shì
zūn

ruò
shì
zhǎng
zhě

nǎi
zhì


zuì
xiǎo

chē

yóu


wàng

shì
zhǎng
zhě
xiān
zuò
shì
fāng
biàn
便
lìng


chū


shì
yīn
yuánwàngkuàng
zhǎng
zhě

zhī
cái


liàng


ráo

zhū


děng


chē


gào
shèshàn
zāi

shàn
zāisuǒ
yán

shè
láishì


wéi

qiè
shì
jiān
zhīzhū

wèi

shuāi
nǎo

yōu
huàn


míng
àn


yǒng
jìnér

chéng
jiù

liàng
zhī
jiàn
suǒ
wèi

yǒu

shén


zhì
huì
fāng
biàn
便

zhì
huì

luó

bēi

cháng

xiè
juàn

héng
qiú
shàn
shì
qiè

ér
shēng
sān
jiè
xiǔ

huǒ
zhái

wèi

zhòng
shēng
shēng
lǎo
bìng


yōu
bēi


nǎo


chī

àn


sān

zhī
huǒ

jiào
huà
lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānjiàn
zhū
zhòng
shēng
wéi
shēng
lǎo
bìng


yōu
bēi

nǎo
zhī
suǒ
shāo
zhǔ

cáishòu
zhǒng
zhǒng

yòu
;又

tān
zhuó
zhuī
qiú


xiàn
shòu
zhòng


hòu
shòuchù
shēng

è
饿
guǐ
zhī

ruò
;若
shēng
tiān
shàng


zài
rén
jiān

pín
qióng
kùn


ài
biéyuàn
zēng
huìshì
děng
zhǒng
zhǒng
zhū


zhòng
shēng

zài

zhōng

huān

youjué

zhī


jīng

shēng
yàn


qiú
jiě
tuōsān
jiè
huǒ
zhái
dōng

西
chí
zǒu

suī
zāo

wéi
huàn

shè
jiànbiàn
便
zuò
shì
niàn


wéi
zhòng
shēng
zhī


yīngnànliàng

biān

zhì
huì


lìng

you


shè
lái

zuò
shì
niàn

ruò

dàn

shén


zhì
huì


shè

fāng
biàn
便

wèi
zhū
zhòng
shēng
zàn

lái
zhī
jiànsuǒ
wèi
zhě

zhòng
shēng

néng

shìsuǒ

zhě


shì
zhū
zhòng
shēng

wèi
miǎn
shēng
lǎo
bìng


yōu
bēi

nǎo

ér
wéi
sān
jiè
huǒ
zhái
suǒ
shāo

;何
yóu
néng
jiě

zhī
zhì
huì

shè

zhǎng
zhě

suī

shēn
shǒu
yǒu

ér

yòng
zhī

dàn

yīn
qín
fāng
biàn
便
miǎn

zhū

huǒ
zhái
zhī
nàn

rán
hòu


zhēn
bǎo

chē


láishì

suī
yǒusuǒ
wèi
ér

yòng
zhī

dàn

zhì
huì
fāng
biàn
便


sān
jiè
huǒ
zhái


zhòng
shēng

wèi
shuō
sān
chéng

shēng
wén


zhīchéng

ér
zuò
shì
yán


děngzhù
sān
jiè
huǒ
zhái


tānshēng
xiāng
wèi
chù


ruò
tān
zhuó
shēng
ài


wéi
suǒ
shāochū
sān
jiè

dāng

sān
chéng

shēng
wén


zhīchéng


jīn
wèi

bǎo
rèn

shì

zhōng

děng
dàn
dāng
qín
xiū
jīng
jìn


lái

shì
fāng
biàn
便
yòu
jìn
zhòng
shēng


zuò
shì
yán


děng
dāng
zhī

sān
chéng


jiē
shì
shèng
suǒ
chēng
tàn


zài
suǒ

qiú

chéng
shì
sān
chénglòu
gēnjué

dào

chán
dìng

jiě
tuō

sān
mèi
děng
ér
biàn
便


liàng
ān
wěn
kuài


shèruò
yǒu
zhòng
shēng

nèi
yǒu
zhì
xìng

cóng

shì
zūn
wén

xìn
shòu

yīn
qín
jīng
jìnchū
sān
jiè


qiú
niè
pán

shì
míng
shēng
wén
chéngzhū

wèi
qiú
yáng
chē
chū

huǒ
zhái
ruò
;若
yǒu
zhòng
shēng

cóng

shì
zūn
wén

xìn
shòu

yīn
qín
jīng
jìn

qiú

rán
huìshàn


shēn
zhī
zhū

yīn
yuán

shì
míng

zhī

chéngzhū

wèi
qiú

鹿
chē
chū

huǒ
zhái
ruò
;若
yǒu
zhòng
shēng

cóng

shì
zūn
wén

xìn
shòu

qín
xiū
jīng
jìn

qiú

qiè
zhì


zhì


rán
zhì


shī
zhì


lái
zhī
jiàn
suǒ
wèi

mǐn
niàn

ān


liàng
zhòng
shēngtiān
rén


tuō

qiè

shì
míng

chéngqiú

chéng


míng
wéi


zhū

wèi
qiú
niú
chē

chū

huǒ
zhái

shè

zhǎng
zhě

jiàn
zhū

děng
ān
wěn

chū
huǒ
zhái

dào

wèi
chù


wéi
cái


liàng

děng


chē
ér

zhūláishì

wéi

qiè
zhòng
shēng
zhī


ruò
jiàn

liàng

亿
qiān
zhòng
shēngjiào
mén
chū
sān
jièwèi
xiǎn
dào


niè
pánlái
ěr
shí
biàn
便
zuò
shì
niàn


yǒu

liàng

biān
zhì
huì
wèi
děng
zhū


zàng

shì
zhū
zhòng
shēng
jiē
shìděng


chéng


lìng
yǒu
rén


miè


jiē


lái
miè

ér
miè

zh

shì
zhū
zhòng
shēng
tuō
sān
jiè
zhězhū

chán
dìng

jiě
tuō
děng


zhī


jiē
shì

xiàng


zhǒng

shèng
suǒ
chēng
tàn

néng
shēng
jìng
miào


zhī


shè

zhǎng
zhě

chū

sān
chē
yòu
yǐn
zhū


rán
hòu
dàn


chē

bǎo

zhuāng
yán

ān
wěn


rán
;然

zhǎng
zhě


wàng
zhī
jiù


láishì


yǒu

wàng

chū
shuō
sān
chéng
yǐn
dǎo
zhòng
shēng

rán
hòu
dàn


chéng
ér

tuō
zhī


lái
yǒu

liàng
zhì
huì
suǒ
wèi
zhū

zhī
zàng

néng


qiè
zhòng
shēng

chéng
zhī


dàn

jìn
néng
shòu

shè
shì
yīn
yuán

dāng
zhī
zhū

fāng
biàn
便


chéng
fēn
bié
shuō
sānchóng
xuānér
shuō

yánzhǎng
zhě

yǒu


zhái


zhái
jiǔ


ér

dùn


táng
shè
gāo
wēi

zhù
gēn
cuī
xiǔ

liáng
dòng
qīng
xiétuí
huǐ

qiáng


chèchǐ
luò


shān
luàn
zhuì

chuán

chà
tuō

zhōu
zhàng
huì
chōng
biàn

yǒu

bǎi
rén

zhǐ
zhù

zhōng

chī
xiāo
diāo
jiù


què
jiū


wán
shé

xiē


gōng
yóu
yán

shǒu
gōng
bǎi


yòu


shǔ

zhū
è
chóng
bèi

jiāo
héng
chí
zǒu

shǐ
niào
尿
chòu
chù


jìng
liú


qiāng
láng
zhū
chóng

ér


shàng


láng

gàn


jué
jiàn


jiē
niè

shī


ròu
láng


yóu
shì
qún
gǒu

jìng
lái

cuō


léi
zhāng
huáng

chù
chù
qiú
shí

dòu
zhèng

chè

ái
chái
háo
fèi


shè
kǒng


biàn
zhuàng

shì

chù
chù
jiē
yǒu

chī
mèi
wǎng
liǎng


chā
è
guǐ

shí
dàn
rén
ròu


chóng
zhī
shǔ

zhū
è
qín
shòuchǎn
shēngcángchā
jìng
lái

zhēng

shí
zhī

shí
zhī

bǎo

ě
xin
zhuǎn
chì

dòu
zhèng
zhī
shēng

shèn


wèi

jiū
pán

guǐ

dūn


duǒ

huò
shí
chǐ
èr
chǐ

wǎng
fǎn
yóu
xíng

zòng
zhuō
gǒu
liǎnglìng
shī
shēng


jiǎo
jiā
jǐng


gǒu
yǒu
zhū
guǐ


shēn
cháng


luǒ
xíng
hēi
shòu

cháng
zhù

zhōngè
shēng

jiào

qiú
shí


yǒu
zhū
guǐ


yān

zhēn


yǒu
zhū
guǐ

shǒu

niú
tóu

huò
shí
rén
ròu

huò

dàn
gǒu

tóu

péng
luàn

cán
hài
xiōng
xiǎnsuǒ


jiào
huàn
chí
zǒu


chā
è
饿
guǐ

zhū
è
niǎo
shòu
xiàng

kuī
kàn
chuāng
yǒu


shì
zhū
nán

kǒng
wèi

liàng

shì
xiǔ

zhái

shǔ


rén


rén
jìn
chū

wèi
jiǔ
zhī
jiān


hòu
shě
zhái


rán
huǒmiàn

shí


yán

chì

dòng
liáng
chuán
zhù

bào
shēng
zhèn
liè

cuī
zhé
duò
luò

qiáng

bēng
dǎo

zhū
guǐ
shén
děng

yáng
shēng

jiào

diāo
jiù
zhū
niǎo

jiū
pán

děng

zhōu
zhāng
huángnéng

chū

è
shòu

chóng

cáng
cuàn
kǒng
xué


shě

guǐ


zhù

zhōng

báo
wéi
huǒ
suǒ


gòng
xiāng
cán
hài

yǐn
xuè
dàn
ròu


gàn
zhī
shǔ

bìng

qián


zhū

è
shòu

jìng
lái
shí
dàn

chòu
yān
fēngmiàn
chōnggōng
yóu
yán


shé
zhī
lèi

wéi
huǒ
suǒ
shāo

zhēng
zǒu
chū
xué

jiū
pán

guǐ

suí

ér
shí

yòu
zhū
è
饿
guǐ

tóu
shàng
huǒ
rán
nǎo

zhōu
zhāng
mèn
zǒu


zhái

shì

shèn


wèi


hài
huǒ
zāi

zhòng
nán
fēi


shì
shí
zhái
zhǔ
zài
mén
wài


wén
yǒu
rén
yán


zhū

děng

xiān
yīn
yóu


lái


zhái

zhì
xiǎo

zhī

huān


zhù

zhǎng
zhě
wén


jīng

huǒ
zhái

fāng

jiù


lìng

shāo
hài

gào

zhū


shuō
zhòng
huàn
nàn

è
guǐ

chóng

zāi
huǒ
màn
yán

zhòng
xiāng


jué


shé
wánzhū

chā

jiū
pán

guǐ


gàn

gǒu

diāo
jiù
chī
xiāo

bǎi

zhī
shǔnǎo


shèn


wèinàn
chù

kuàng


huǒ

zhū


zhī

suī
wén

huì

yóu


zhù


shì
shí
zhǎng
zhě

ér
zuò
shì
niàn

zhū


chóu
nǎo

jīn

shè
zhái


ér
zhū

děng

dān
miǎn
shòu

jiào

jiāng
wéi
huǒ
hài


biàn
便

wéi

shè
zhū
fāng
biàn
便

gào
zhū

děng


yǒu
zhǒng
zhǒng

zhēn
wán
zhī


miào
bǎo
hǎo
chē

yáng
chē

鹿
chē


niú
zhī
chē

jīn
zài
mén
wài


děng
chū
lái


wéi

děng
zào
zuò

chē

suí

suǒ
yóu


zhū

wén
shuōzhū
chē


shí
bēn
jìng

chí
zǒu
ér
chū

dào

kòngzhū

nàn

zhǎng
zhě
jiànchū
huǒ
zhái

zhù
zuò
shī

zuò

ér

qìng
yán


jīn
kuàizhū

děng

shēng

shèn
nán


xiǎo

zhī

ér

xiǎn
zhái

duō
zhū

chóng

chī
mèi

wèi


huǒ
měng
yán


miànér

zhū


tān
zhù

jiù
zhī

lìng

tuō
nán

shì

zhū
rén


jīn
kuài


ěr
shí
zhū


zhī

ān
zuò

jiē


suǒ

ér
bái

yán

yuàn


děng

sān
zhǒng
bǎo
chē


qián
suǒ


zhū

chū
lái

dāng

sān
chē

suí

suǒ


jīn
zhèng
shì
shí

wéi
chuí
gěi


zhǎng
zhě
cáng
zhòng
duō

jīn
yín
liú


chē


nǎo


zhòng
bǎo


zào
zhū

chē

zhuāng
xiào
yán
shì

zhōu

lán
dùn


miàn
xuán
líng

jīn
shéng
jiāo
luò

zhēn
zhū
luó
wǎng

zhāng
shī

shàng

jīn
huá
zhū
yīng

chù
chù
chuí
xià

zhòng
cǎi

shì

zhōu

wéi
rào

róu
ruǎn
zèng
kuàng


wéi
yīn


shàng
miào

dié

jià
zhí
qiān

亿

xiān
bái
jìng
jié
shàng

yǒu

bái
niú

féi
zhuàng
duō


xíng

shū
hǎo


jià
bǎo
chē

duō
zhū
bīn
cóng

ér
shì
wèi
zhī


shì
miào
chē

děng

zhū


zhū

shì
shí

huān

yǒng
yuè

chéng
shì
bǎo
chē

you


fāngkuàizài

ài

gào
shè


shì

zhòng
shèng
zhōng
zūn

shì
jiān
zhīqiè
zhòng
shēng

jiē
shìshēn
zhù
shìyǒu
huì
xīn

sān
jiè

ān

yóu

huǒ
zhái

zhòng

chōng
mǎn

shèn


wèi

cháng
yǒu
shēng
lǎo
bìng

yōu
huàn


shì
děng
huǒ

chì
rán
láisān
jiè
huǒ
zhái


rán
xián


ān
chù
lín


jīn

sān
jiè

jiē
shì

yǒu


zhōng
zhòng
shēng


shìér
jīn

chù

duō
zhū
huàn
nàn

wéi


rén

néng
wéi
jiù


suī

jiào
zhào

ér

xìn
shòu


zhū

rǎn

tān
zhù
shēnshì
fāng
biàn
便

wéi
shuō
sān
chéng

lìng
zhū
zhòng
shēng

zhī
sān
jiè


kāi
shì
yǎn
shuō

chū
shì
jiān
dào

shì
zhū

děng

ruò
xīn
jué
dìngsān
míng


liù
shén
tōng

yǒu

yuán
jiào


tuì
退
shè
wéi
zhòng
shēng


shuō


chéng


děng
ruò
néng

xìn
shòu
shìqiè
jiē
dāng

chéng


dào

shì
chéng
wēi
miào

qīng
jìng
zhū
shì
jiān

wéi

yǒu
shàng


suǒ
yuèqiè
zhòng
shēng

suǒ
yìng
chēng
zàn

gōng
yǎng

bài


liàng

亿
qiān

zhū

jiě
tuō

chán
dìng
zhì
huì
shì
chéng

lìng
zhū

děngjié
shù

cháng

yóuzhū
shēng
wén
zhòng

chéng

bǎo
chéng

zhí
zhì
dào
chǎng


shì
yīn
yuán

shí
fāng

qiú

gèng


chéng

chú

fāng
biàn
便

gào
shè
zhū
rén
děng

jiē
shì

shìděng
lèi
jié

zhòng

suǒ
shāo


jiēlìng
chū
sān
jiè


suī
xiān
shuō


děng
miè


dàn
jìn
shēng


ér
shí

miè

jīn
suǒ
yìng
zuò

wéi

zhì
huì

ruò
yǒu
shì
zhòng
zhōng

néng

xīn
tīng

zhū

shí


zhū

shì
zūn

suī

fāng
biàn
便

suǒ
huà
zhòng
shēng

jiē
shìruò
rén
xiǎo
zhì

shēn
zhù
ài


wèi

děng


shuō
zhòng
shēng
xīnwèi
céng
yǒu


shuōzhēn
shíruò
yǒu
zhòng
shēng


zhī

běn

shēn
zhù

yīn


néng
zàn
shě

wéi
shì
děng


fāng
biàn
便
shuō
dào

zhū

suǒ
yīn

tān

wéi
běn

ruò
miè
tānsuǒ

zhǐ

miè
jìn
zhū


míng

sān


wéi
mièxiū
xíng

dào


zhūmíng

jiě
tuō

shì
rén


ér

jiě
tuō

dàn


wàng

míng
wéi
jiě
tuō


shí
wèiqiè
jiě
tuō


shuō
shì
rén

wèi
shí
mièrén
wèishàng
dàolìng
zhì
mièwéi

wáng
zài

ān
yǐn
zhòng
shēng


xiàn

shì


shè


yìn

wéi
shì
jiān

shuō

zài
suǒ
yóu
fāng


wàng
xuān
chuán

ruò
yǒu
wén
zhě

suí

dǐng
shòu

dāng
zhī
shì
rén

ā


zhì

ruò
yǒu
xìn
shòu


jīng

zhě

shì
rén

céng

jiàn
guògōng
jìng
gōng
yǎng


wén
shì


ruò
rén
yǒu
néng

xìn

suǒ
shuō


wéi
jiànjiàn

qiū
sēng

bìng
zhū

huá
jīng

wéi
shēn
zhì
shuō

qiǎn
shí
wén
zhī


huò

jiě


qiè
shēng
wénzhī
jīng
zhōng


suǒ
shèshàng


jīng


xìnkuàng

shēng
wénshēng
wén

xìn
suí
shùn

jīng

fēi

zhì
fēn

yòu
shèjiāo
màn
xiè
dàijiàn
zhě


shuō

jīng

fán

qiǎn
shí

shēn
zhùwén

néng
jiěwéi
shuō

ruò
rén

xìn

huǐ
bàng

jīng


duàn

qiè

shì
jiān

zhǒng

huò

pín


ér
huái
怀

huò


dāng
tīng
shuō


rén
zuì
bào

ruò

zài
shì

ruò
miè

hòu


yǒu
fěi
bàngjīng
diǎn

jiàn
yǒu

sòng

shū
chí
jīng
zhě

qīng
jiàn
zēng


ér
huái
怀
jié
hèn


rén
zuì
bào


jīn

tīng


rén
mìng
zhōng


ā


jié

jié
jìn
gēng
shēng


shì
zhǎn
zhuǎn

zhì

shù
jié

cóng


chū

dāng
duò
chù
shēng

ruò
gǒu

gàn


xíng
hàn
shòu


dǎn
jiè
lài

rén
suǒ
chù
ráo

yòu

wéi
rén

zhī
suǒ
è
jiàn

cháng
kùn
ròu

jié

shēng
shòu
chǔbèi

shí

duàn

zhǒng


shòu

zuì
bào

ruò
zuò
luò
tuó

huò
shēng

zhōng

shēn
cháng

zhòng

jiā
zhū
zhàng
chuí

dàn
niàn
shuǐ
cǎosuǒ
zhī

bàng

jīng


huò
zuì

shì

yǒu
zuò

gàn

lái


luò

shēn

jiè
lài

yòu
wéi
zhū
tóng

zhī
suǒ

zhì

shòu
zhū

tòng

huò
shí
zhìgèng
shòu
mǎng
shēn


xíng
zhǎngbǎi
yóu
xún

lóng
áiwǎn
zhuǎn

háng

wéi
zhū
xiǎo
chóng

zhī
suǒ

shí

zhòu

shòuyǒu
xiū


bàng

jīng


huò
zuì

shì

ruò

wéi
rén

zhū
gēn
ān
dùn

cuó
lòu
luán


máng
lóng
bèi


yǒu
suǒ
yán
shuō

rén

xìn
shòu

kǒu

cháng
chòu

guǐ
mèi
suǒ
zhù

pín
qióng
xià
jiàn

wéi
rén
suǒ
shǐ
使

duō
bìng
xiāo
shòu


suǒsuī
qīn

rén

rén

zài


ruò
yǒu
suǒ


xún

wàng
shī

ruò
xiū

dào

shùn
fāng
zhì
bìng

gèng
zēnghuò

zhì


ruò

yǒu
bìng


rén
jiù
liáo

shè

liáng
yào

ér

zēng


ruò

fǎn


chāo
jié
qiè
dào


shì
děng
zuì

héng
luó

yāngzuì
rén

yǒng

jiàn


zhòng
shèng
zhī
wáng

shuō

jiào
huàzuì
rén

cháng
shēng
nán
chǔ

kuáng
lóng
xīn
luàn

yǒng

wén
shù
jié


héng

shā

shēng
zhé
lóng


zhū
gēncháng
chù
yóu
yuán
guān

zài

è
dàoshě
zhái

tuó

zhū
gǒu

shì

háng
chù

bàng

jīng


huò
zuì

shì

ruò

wéi
rén

lóng
máng
yīn


pín
qióng
zhū
shuāizhuāng
yán

shuǐ
zhǒng
gàn
xiāo

jiè
lài
yōngshì
děng
bìng


wéi

fu

shēn
cháng
chòu
chù

gòu
huì

jìng

shēn
zhù

jiàn

zēng

chēn
huì

yín

chì
shèngqín
shòu

bàng

jīng


huò
zuì

shì

gào
shèbàng

jīng
zhě

ruò
shuō

zuì

qióng
jié

jìn


shì
yīn
yuánzhì
rén
zhōng


shuō

jīng

ruò
yǒu

gēn

zhì
huì
míng
liǎo

duō
wén
qiáng
shí

qiú

dào
zhě


shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

ruò
rén
céng
jiàn


亿
bǎi
qiān


zhí
zhū
shàn
běn

shēn
xīn
jiānshì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

ruò
rén
jīng
jìn

cháng
xiū

xīnshēn
mìng

nǎi

wéi
shuō

ruò
rén
gōng
jìng


yǒu

xīn


zhū
fánchǔ
shānshì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

yòu
shèruò
jiàn
yǒu
rén

shě
è
zhī
shi

qīn
jìn
shàn
yǒu


shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

ruò
jiànchí
jiè
qīng
jié


jìng
míng
zhū

qiú

chéng
jīng


shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

ruò
rén

chēn

zhì
zhí
róu
ruǎn

cháng
mǐn

qiè

gōng
jìng
zhūshì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō


yǒu

zhòng
zhōng


qīng
jìng
xīn

zhǒng
zhǒng
yīn
yuányán


shuō


ài


shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

ruò
yǒu

qiū

wéi

qiè
zhì


fāng
qiúzhǎng
dǐng
shòu

dàn

shòu
chí


chéng
jīng
diǎn

nǎi
zhì

shòu


jīng
shì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō


rén
zhì
xīn

qiú

shèshì
qiú
jīngdǐng
shòu


rénzhì
qiú

jīng


wèi
céng
niàn

wài
dào
diǎnshì
zhī
rén

nǎi

wéi
shuō

gào
shè
shuō
shì
xiāng

qiú

dào
zhě

qióng
jié

jìn


shì
děng
rén


néng
xìn
jiě


dāng
wéi
shuō

miào

huá
jīng