久久金刚经网
久久金刚经网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷一 方便品 第二(注音)

导读:尔时,世尊从三昧安详而起,告舍利弗:‘诸佛智慧,甚深无量,其智慧门,难解难入,一切声闻、辟支佛、所不能知。所以者何。佛曾亲近百千万亿无数诸佛,尽行诸佛无量道法,勇猛精进,名称普闻。成就甚...

法华经卷一 方便品 第二(注音)

ěr
shí

shì
zūn
cóng
sān
mèi
ān
xiáng
ér


gào
shèzhū

zhì
huì
shèn
shēn

liàng


zhì
huì
mén
nán
jiě
nánqiè
shēng
wén


zhī

suǒ

néng
zhī

suǒ

zhěcéng
qīn
jìn
bǎi
qiān
wàn

亿

shù
zhū


jìn
xíng
zhū


liàng
dào


yǒng
měng
jīng
jìn
míng
chēng

wén

chéng
jiù
shèn
shēn
wèi
céng
yǒu


suí

suǒ
shuō


nán
jiě

shè
cóng
chéng


lái

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

zhǒng
zhǒngguǎng
广
yǎn
yán
jiào


shù
fāng
biàn
便

yǐn
dǎo
zhòng
shēng

lìng

zhū
zhuó

suǒ

zhělái
fāng
biàn
便
zhī
jiàn

luó


jiē
shè
lái
zhī
jiàn

guǎng
广

shēn
yuǎn


liàng

ài
suǒ
wèi

chán
dìng

jiě
tuō
sān
mèi

shēn
chéng
jiù

qiè
wèi
céng
yǒu


shè
lái
néng
zhǒng
zhǒng
fēn
bié

qiǎo
shuō
zhū


yán

róu
ruǎn

yuè

zhòng
xīn

shè
yào
yán
zhī


liàng

biān
wèi
céng
yǒu
chéng
jiù

zhǐ

shè


shuō

suǒ

zhěsuǒ
chéng
jiùyǒu
nán
jiě
zhī


wéinǎi
néng
jiū
jìn
zhū

shí
xiàng

suǒ
wèi
zhūshì
xiàng


shì
xìng


shìshìshì
zuò


shì
yīn


shì
yuán


shì
guǒ


shì
bào


shì
běn

jiū
jìng
děng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

shì
xióng


liàng

zhū
tiān

shì
rén


qiè
zhòng
shēng
lèi


néng
zhī

zhě
suǒ
wèi

jiě
tuō
zhū
sān
mèizhū
néng

liáng
zhě

běn
cóng

shù
háng
zhū
dào

shèn
shēn
wēi
miào


nán
jiàn
nán

leliàng

亿
jié

háng

zhū
dào


dào
chǎng

chéng
guǒ
zhī
jiàn


shì

guǒ
bào

zhǒng
zhǒng
xìng
xiāng
shí
fāng


nǎi
néng
zhī
shì
shì

shìshì

yán

xiāng

miè

zhū

zhòng
shēng
lèi


yǒu
néng

jiě

chú
zhū


zhòng

xìn

jiān

zhě

zhūzhòng

céng
gōng
yǎng
zhūqiè
lòu

jìn

zhù
shì
zuì
hòu
shēn


shì
zhū
rén
děngsuǒ

kān

jiǎ
shǐ
使
mǎn
shì
jiān

jiē

shèjìn

gòng

liàng


néng


zhì

zhèng
shǐ
使
mǎn
shí
fāng

jiē

shè

zhū
mǎn
shí
fāng
shā

jìn

gòng

liàng
néng
zhī


zhī


zhì


lòu
zuì
hòu
shēn


mǎn
shí
fāng
jiè


shù

zhú
lín


děng
gòng

xīn亿

liàng
jié
shí
zhì


néng
zhī
shǎo
fēn

xīn

gōng
yǎng

shù


le

zhūyòu
néng
shàn
shuōdào

zhú
wěi

chōng
mǎn
shí
fāng
shā


xīn

miào
zhì


héng

shā
jié

xián
jiē
gòng

liang


néng
zhī

zhì


tuì
退
zhū
shù

héng
shā


xīn
gòng

qiú
néng
zhī

yòu
gào
shè
lòu
shèn
shēn
wēi
miàojīn
wéi

zhī
shì
xiāng

shí
fāng


rán

shè


dāng
zhī

zhūsuǒ
shuō


dāng
shēng

xìn


shì
zūn

jiǔ
hòu

yào
dāng
shuō
zhēn
shí

gào
zhū
shēng
wén
zhòng


qiú
yuán
jué
chéng


lìng
tuōdǎi

niè
pán
zhěfāng
biàn
便


shì

sān
chéng
jiào

zhòng
shēng
chù
chù
zhù

yǐn
zhī
lìng

chū

ěr
shí

zhòng
zhōng

yǒu
zhū
shēng
wén
lòu
jìn
ā
luó
hàn

ā
ruò
jiāo
chén

děng
qiān
èr
bǎi
rénshēng
wén

zhī

xīn


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu
zuò
shì
niàn

jīn
zhě

shì
zūn


yīn
qín
chēng
tàn
fāng
biàn
便
ér
zuò
shì
yán


suǒshèn
shēn
nán
jiě

yǒu
suǒ
yán
shuōnán
zhī


qiè
shēng
wén


zhī

suǒ

néngshuō

jiě
tuōděng

dào

niè
pán

ér
jīn

zhī
shì

suǒ


ěr
shí
shè


zhī

zhòng
xīn
wèi
liǎo

ér
bái

yán

shì
zūn


yīn

yuán

yīn
qín
chēng
tàn
zhūfāng
biàn
便

shèn
shēn
wēi
miào

nán
jiě
zhī

lái

wèi
céng
cóng

wén

shì
shuō
jīn
;今
zhě

zhòng
xián
jiē
yǒu


wéi
yuàn
shì
zūn

yǎn

shì

shì
zūn


yīn
qín
chēng
tàn
shèn
shēn
wēi
miào
nán
jiě
zhī


ěr
shí
shèchóng
xuānér
shuō

yán

huì


shèng
zūn

jiǔ
nǎi
shuō
shìshuō


shì


wèi
sān
mèi

chán
dìng
jiě
tuō
děngdào
chǎng
suǒ
néng

wèn
zhěnán

néng
wèn
zhě


wèn
ér

shuō

chēng
tàn
suǒ
háng
dào

zhì
huì
shèn
wēi
miào

zhū

zhī
suǒlòu
zhū
luó
hàn


qiú
niè
pán
zhě

jīn
jiē
duò

wǎng
shuō
shì


qiú
yuán
jiào
zhě


qiū

qiū


zhū
tiān
lóng
guǐ
shén


qián


děng

xiāng
shì
huái
怀
yóu


zhān
yǎng
liǎng

zūn

shì
shì
wéi
yún


yuàn

wéi
jiě
shuō


zhū
shēng
wén
zhòng


shuō

jīn


zhì


huò

néng
liǎo

wéi
shì
jiū
jìng


wéi
shì
suǒ
háng
dào


kǒu
suǒ
shēngzhǎng
zhān
yǎng
dài

yuàn
chū
wēi
miào
yīn

shí
wéi

shí
shuō

zhū
tiān
lóng
shén
děng


shù

héng
shā

qiú

zhū
shù
yǒu

wàn

yòu
zhū
wàn

亿
guó

zhuàn
lún
shèng
wáng
zhì


zhǎng

jìng
xīn


wén


dào

ěr
shí

gào
shèzhǐ

zhǐ
shuō

ruò
shuō
shì
shì


qiè
shì
jiān
zhū
tiān

rén

jiē
dāng
jīng


shè


chóng
bái

yán

shì
zūn

wéi
yuàn
shuō
zhī

wéi
yuàn
shuō
zhī

suǒ

zhě


shì
huì

shù
bǎi
qiān
wàn

亿
ā
sēng

zhòng
shēng

céng
jiàn
zhū


zhū
gēn
měng


zhì
huì
míng
liǎo

wén

suǒ
shuō


néng
jìng
xìn

ěr
shí
shèchóng
xuānér
shuō

yán


wáng

shàng
zūn

wéi
shuō
yuànshì
huì

liàng
zhòng

yǒu
néng
jìng
xìn
zhězhǐ
shèruò
shuō
shì
shì


qiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó
jiē
dāng
jīng


zēng
shàng
màn

qiū
jiāng
zhuì


kēng

ěr
shí
shì
zūn
chóng
shuō

yán

zhǐ
zhǐ


shuōmiào
nán


zhū
zēng
shàng
màn
zhě

wén


jìng
xìn

ěr
shí
shè


chóng
bái

yán

shì
zūn

wéi
yuàn
shuō
zhī

wéi
yuàn
shuō
zhī

jīn

huì
zhōngděng

bǎi
qiān
wàn

亿

shì
shì

céng
cóng

shòu
huàrén
děng


néng
jìng
xìn

cháng

ān
wěn

duō
suǒ
ráo


ěr
shí
shèchóng
xuānér
shuō

yán


shàng
liǎng

zūn

yuàn
shuō

wéi

zhǎng


wéi
chuí
fēn
bié
shuō

shì
huì

liàng
zhòng

néng
jìng
xìn

céng
shì
shì

jiào
huà

shì
děng

jiē

xīn

zhǎng


tīng
shòu
děng
qiān
èr
bǎiqiú

zhě

yuàn
wèi

zhòng


wéi
chuí
fēn
bié
shuō

shì
děng
wén
shēng

huān


ěr
shí
shì
zūn
gào
shè

yīn
qín
sān
qǐng
shuō


jīn

tīng

shàn

niàn
zhī


dāng
wèi

fēn
bié
jiě
shuō

shuō


shí

huì
zhōng
yǒu

qiū


qiū


yōu

sāi

yōuqiān
rén
děng


cóng
zuò
ér
tuì
退

suǒ

zhěbèi
zuì
gēn
shēn
zhòng


zēng
shàng
màn

wèi

wèi


wèi
zhèng
wèi
zhèng

yǒu


shī

shì


zhù

shì
zūn

rán
ér

zhì
zhǐ

ěr
shí

gào
shè
jīn

zhòngzhī


chún
yǒu
zhēn
shí

shè
shì
zēng
shàng
màn
rén

tuì
退

jiājīn
shàn
tīng

dāng
wèi

shuō

shè


yán

wéi
rán

shì
zūn

yuàn


wén


gào
shè
shì
miào


zhū


lái
shí
nǎi
shuō
zhī


yōu
tán

huá

shí

xiàn
ěr

shè
děng
dāng
xìn

zhī
suǒ
shuō

yán


wàng

shèzhū

suí

shuō
nán
jiě

suǒ

zhě

shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuányán


yǎn
shuō
zhū


shì

fēi

liang
fēn
bié
zhī
suǒ
néng
jiě

wéi
yǒu
zhū

nǎi
néng
zhī
zhī

suǒ

zhě


zhū

shì
zūn
wéishì
yīn
yuán

chū
xiàn

shì

shèyún

míng
zhū

shì
zūn
wéishì
yīn
yuán

chū
xiàn

shì

zhū

shì
zūn

lìng
zhòng
shēng
kāi

zhī
jiàn

shǐ
使

qīng
jìng


chū
xiàn

shì

;欲
shì
zhòng
shēng

zhī
zhī
jiàn


chū
xiàn

shì

;欲
lìng
zhòng
shēng


zhī
jiàn


chū
xiàn

shì

;欲
lìng
zhòng
shēng


zhī
jiàn
dào


chū
xiàn

shì

shèshì
wéi
zhū
shì
yīn
yuán

chū
xiàn

shì


gào
shèzhū


lái
dàn
jiào
huàzhū
yǒu
suǒ
zuò

cháng
wèi

shì

wéi


zhī
zhī
jiàn
shì

zhòng
shēng

shè
lái
dànchéng


wèi
zhòng
shēng
shuōyǒu

chéng

ruò
èr

ruò
sān

shè
qiè
shí
fāng
zhū

shì

shèguò

zhū
liàng

shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuányán


ér
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
zhū


shì

jiē
wéi


chéng


shì
zhū
zhòng
shēng

cóng
zhū

wén


jiū
jìng
jiē


qiè
zhǒng
zhì

shèwèi
lái
zhū

dāng
chū

shì
liàng

shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuányán


ér
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
zhū


shì

jiē
wéi


chéng


shì
zhū
zhòng
shēng

cóng

wén


jiū
jìng
jiē


qiè
zhǒng
zhì

shèxiàn
zài
shí
fāng

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿


zhōng

zhū

shì
zūn
duō
suǒ
ráo

ān

zhòng
shēng

shì
zhū
liàng

shù
fāng
biàn
便

zhǒng
zhǒng
yīn
yuányán


ér
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
zhū


shì

jiē
wéi


chéng


shì
zhū
zhòng
shēng

cóng

wén


jiū
jìng
jiē


qiè
zhǒng
zhì

shèshì
zhū

dàn
jiào
huà


zhī
zhī
jiàn
shì
zhòng
shēng

zhī
zhī
jiàn

zhòng
shēnglìng
zhòng
shēng


zhī
zhī
jiàn


shè
jīnshì

zhī
zhū
zhòng
shēng
yǒu
zhǒng
zhǒng


shēn
xīn
suǒ
zhuó

suí

běn
xìng


zhǒng
zhǒng
yīn
yuányán


fāng
biàn
便

ér
wèi
shuō


shè

jiē
wéichéng


qiè
zhǒng
zhì


shèshí
fāng
shì
jiè
zhōng

shàng

èr
chéng


kuàng
yǒu
sān

shèzhū

chū


zhuó
è
shì

suǒ
wèi
jié
zhuó

fán
nǎo
zhuó

zhòng
shēng
zhuó

jiàn
zhuó

mìng
zhuó


shì

shèjié
zhuó
luàn
shí

zhòng
shēng
gòu
zhòng

qiān
tānchéng
jiù
zhū

shàn
gēn


zhū


fāng
biàn
便

chéng
fēn
bié
shuō
sān

shèruò

wèi
ā
luó
hàn


zhī

zhě


wén

zhī
zhū


lái
dàn
jiào
huà


shì


fēi
fēi
ā
luó
hàn

fēi

zhī


yòu

shèshì
zhū

qiū


qiūwèi


ā
luó
hàn

shì
zuì
hòu
shēn

jiū
jìng
niè
pán

biàn
便


zhì
qiú
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sāndāng
zhī

bèi
jiē
shì
zēng
shàng
màn
rén

suǒ

zhě


ruò
yǒu

qiū

shí

ā
luó
hàn

ruò

xìn
yǒu
shì
chù

chú

miè

hòu

xiàn
qiánsuǒ

zhěmiè

hòu


shì
děng
jīng
shòu
chí

sòng
jiě

zhě

shì
rén
nán


ruòzhōng
biàn
便

jué
liǎo

shè
děng
dāng

xīn
xìn
jiě
shòu
chízhū


lái
yán


wàng


yǒu

chéng

wéi


chéng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


qiū

qiū


yǒu
huái
怀
zēng
shàng
màn

yōu

sāi

màn

yōuxìn


shì

zhòng
děng


shù
yǒu

qiānjiàn

guò


jiè
yǒu
quē
lòu
xiá


shì
xiǎo
zhì

chū

zhòng
zhōng
zhī
zāo
kāng


wēi

rén
xiǎn
kān
shòu
shìzhòng

zhī


wéi
yǒu
zhū
zhēn
shí

shè


shàn
tīng

zhū

suǒ
liàng
fāng
biàn
便


ér
wèi
zhòng
shēng
shuō

zhòng
shēng
xīn
suǒ
niàn

zhǒng
zhǒng
suǒ
xíng
dào

ruò
gān
zhū

xìng

xiān
shì
shàn
è
zhī
shìzhū
yuányán

fāng
biàn
便


lìng

qiè
huān


huò
shuō
xiū
duō
luó

qié
tuó

běn
shì

běn
shēng
wèi
céng
yǒu


shuō

yīn
yuánbìngyōu


shè
jīng

dùn
gēn

xiǎo


tān
zhuó

shēngzhū

liàngxíng
shēn
miào
dào

zhòng

suǒ
nǎo
luàn

wéi
shì
shuō
niè
pán


shè
shì
fāng
biàn
便

lìnghuì

wèi
céng
shuō

děng

dāng

chéng

dào

suǒ

wèi
céng
shuō

shuō
shí
wèi
zhì


jīn
zhèng
shì

shí

jué
dìng
shuō

chéngjiǔsuí
shùn
zhòng
shēng
shuōchéng
wéi
běnshuō
shì
jīng

yǒu


xīn
jìng

róu
ruǎn


gēn


liàng
zhū

suǒ

ér
xíng
shēn
miào
dào

wèi

zhūshuō
shì

chéng
jīng
shì
rén

lái
shì
chéng

dào


shēn
xīn
niàn


xiū
chí
jìng
jièděng
wén

chōng
biàn
shēn


zhī

xīn
xíng


wèi
shuō

chéng

shēng
wén
ruòwén

suǒ
shuō


nǎi
zhì
jiē
chéng
shí
fāng


zhōng

wéi
yǒu

chéngèr


sān

chú

fāng
biàn
便
shuō

dàn

jiǎ
míng


yǐn
dǎo

zhòng
shēng

shuō

zhì
huì


zhū

chū

shì

wéi


shì
shí


èr

fēi
zhēn

zhōng


xiǎo
chéng
zhòng
shēngzhù

chéngsuǒdìng
huì

zhuāng
yán
zhòng
shēng


zhèng

shàng
dào


chéng
píng
děng


ruò

xiǎo
chéng
huà

nǎi
zhì


rénduò
qiān
tān


shì
wéiruò
rén
xìn
guīlái


kuángtānduàn
zhū

zhōng
è
shí
fāng

ér


suǒ
wèixiāng
yán
shēn

guāng
míng
zhào
shì
jiān


liàng
zhòng
suǒ
zūn

wéi
shuō
shí
xiāng
yìn

shè


dāng
zhī


běn

shì
yuàn


lìng

qiè
zhòngděng


suǒ
yuàn

jīn
zhě

mǎn


huà

qiè
zhòng
shēng

jiē
lìng


dào

ruò


zhòng
shēng

jìn
jiào


dào


zhì
zhě
cuò
luàn


huò

shòu
jiào


zhī

zhòng
shēng

wèi
céng
xiū
shàn
běn

jiān
zhù
chī
ài

shēng
nǎo


zhū

yīn
yuán

zhuì
duò
sān
è
dào

lún
huí
liù

zhōng

bèi
shòu
zhūshòu
tāi
zhī
wēi
xíng

shì
shì
cháng
zēng
zhǎng

báo

shǎo

rén

zhòng

suǒ
xié
jiàn
chóu
lín

ruò
yǒu
ruò

děng


zhǐ

zhū
jiànliù
shí
èr

shēn
zhù

wàng


jiān
shòu


shě


màn

jīn
gāo

chǎn

xīn

shí


qiān
wàn

亿
jié


wén

míng
wén
zhèngshì
rén
nán


shì

shè
wéi
shè
fāng
biàn
便

shuō
zhū
jìn

dào

shì
zhī

niè
pán


suī
shuō
niè
pán

shì

fēi
zhēn
miè

zhū

cóng
běn
lái

cháng


miè
xiāngháng
dào


lái
shì

zuòyǒu
fāng
biàn
便


kāi
shì
sān
chéngqiè
zhū
shì
zūn

jiē
shuō

chéng
dào

jīn

zhū

zhòng

jiē
yìng
chú

huò

zhū

wéi


èr
chéng

guò


shù
jié


liàng
mièbǎi
qiān
wàn

亿
zhǒng


shù


liàng


shì
zhū
shì
zūn

zhǒng
zhǒng
yuán
shù
fāng
biàn
便


yǎn
shuō
zhū

xiāng

shì
zhū
shì
zūn
děng

jiē
shuō

chéng


huà

liàng
zhòng
shēng

lìngdào

yòu
zhū

shèng
zhǔ

zhī

qiè
shì
jiān

tiān
rén
qún
shēng
lèi

shēn
xīn
zhī
suǒ


gèng


fāng
biàn
便

zhù
xiǎn
ruò
yǒu
zhòng
shēng
lèi

zhí
zhū
guòruò
wén


shī

huò
chí
jiè
rěn


jīng
jìn
chán
zhì
děng

zhǒng
zhǒng
xiū

huì


shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

zhū

mièruò
rén
shàn
ruǎn
xīn


shì
zhū
zhòng
shēng

jiē

chéng

dào

zhū

miègōng
yǎng
shè

zhě


wàn

亿
zhǒng


jīn
yín
chēnǎo

méi
guī
liú

zhū

qīng
jìng
guǎng
广
yán
shì

zhuāng
xiào

zhū


huò
yǒu

shí
miào

zhān
tán

chén
shuǐbìng

cái

tuánděng

ruò

kuàng

zhōngchéng

miào

nǎi
zhì
tóng
shā
wéi
shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

ruò
rén
wéijiàn

zhū
xíng
xiàng


diāo
chéng
zhòng
xiāng

jiē

chéng

dào

huò


bǎo
chéng

dòu
shí
chì
bái
tóng

bái


qiān


tiě

huò

jiāoyán
shì
zuò

xiàng


shì
zhū
rén
děng

jiē

chéng

dào

cǎi
huà
zuò

xiàng

bǎi

zhuāng
yán
xiāng


zuò
ruò
shǐ
使
rén

jiē

chéng

dào

nǎi
zhì
tóngruò
cǎo
huò

zhǐ
zhǎo
jiǎ

ér
huà
zuò

xiàng


shì
zhū
rén
děng

jiàn
jiàn

gōng

bēi
xīn

jiē

chéng

dào

dàn
huà
zhū
tuō

liàng
zhòng

ruò
rén


miào

bǎo
xiàng

huà
xiàng


huá
xiāng
fān
gài

jìng
xīn
ér
gōng
yǎng

ruò
shǐ
使
rén
zuò
chuī
jiǎo
bèi

xiāo

qín
kōng
hóunáo
tóngshì
zhòng
miào
yīn

jìn
chí

gōng
yǎng

huò

huān

xīn


bei
sòngnǎi
zhì

xiǎo
yīn

jiē

chéng

dào

ruò
rén
sǎn
luàn
xīn

nǎi
zhì


huá

gōng
yǎng

huà
xiàng

jiàn
jiàn

shù


huò
yǒu
rén

bài

huò

dàn

zhǎng

nǎi
zhì


shǒu

huò

xiǎo

tóugōng
yǎng
xiàng

jiàn
jiàn

liàngchéng

shàng
dào

guǎng
广


shù
zhòng
niè
pán


xīn
jìn
huǒ
miè

ruò
rén
sǎn
luàn
xīn
miào
zhōng


chēng
jiē

chéng

dào


zhū
guòzài
shì
huò
miè
hòu

ruò
yǒu
wén
shì


jiē

chéng

dào

wèi
lái
zhū
shì
zūn


shù

yǒu
liàng

shì
zhū

lái
děng


fāng
biàn
便
shuōqiè
zhū

láiliàng
fāng
biàn
便


tuō
zhū
zhòng
shēng
lòu
zhì

ruò
yǒu
wén

zhě
chéng


zhū

běn
shì
yuàn


suǒ
háng

dàolìng
zhòng
shēng


tóng


dào

wèi
lái
shì
zhū


suī
shuō
bǎi
qiān

亿


shù
zhū

mén


shí
wéi

chéng

zhū

liǎng

zūn

zhī

cháng

xìng


zhǒng
cóng
yuán


shì

shuō

chéng

shì

zhù

wèi

shì
jiān
xiāng
cháng
zhù


dào
chǎng
zhī


dǎo
shī
fāng
biàn
便
shuō

tiān
rén
suǒ
gōng
yǎng

xiàn
zài
shí
fāngshù

héng
shā

chū
xiàn

shì
jiān

ān
yǐn
zhòng
shēngshuō

shì


zhīmiè


fāng
biàn
便suī
shì
zhǒng
zhǒng
dào


shí
wéi

chéng

zhī
zhòng
shēng
zhū
háng

shēn
xīn
zhī
suǒ
niàn

guò

suǒ
xìng
jīng
jìnzhū
gēn

dùn


zhǒng
zhǒng
yīn
yuán
yán


suí
yìng
fāng
biàn
便
shuō

jīnshì

ān
yǐn
zhòng
shēngzhǒng
zhǒng

mén

xuān
shì


dàozhì
huì


zhī
zhòng
shēng
xìng


fāng
biàn
便
shuō
zhū


jiē
lìng

huān


shè


dāng
zhī
yǎn
guān

jiàn
liù
dào
zhòng
shēng

pín
qióng


huì


shēng

xiǎn
dào

xiāngduàn

shēn
zhù

máo
niú
ài
wěi


tān
àimáng
míng

suǒ
jiàn


qiú

shì
duànshēn

zhū
xié
jiàn
shě


wéi
shì
zhòng
shēng


ér


bēi
xīn


shǐ
zuò
dào
chǎng

guān
shù

jīng
háng


sān


zhōng


wéi

shì
shì


suǒ

zhì
huì

wēi
miào
zuìzhòng
shēng
zhū
gēn
dùn

zhù

chī
suǒ
mángzhī
děng
lèi

yún

érěr
shí
zhū
fàn
wáng


zhū
tiān

shì


shì

tiān
wáng
zài
tiān

bìng

zhū
tiān
zhòng

juàn
shǔ
bǎi
qiān
wàn

gōng
jìng

zhǎng


qǐng

zhuǎn

lún

wéi

ruò
dàn
zàn

chéng

zhòng
shēng
méi
zàinéng
xìn
shì

xìn


zhuì

sān
è
dào


níng

shuō

niè
pán

xún
niàn
guòsuǒ
xíng
fāng
bian
便jīn
suǒ

dào


yìng
shuō
sān
chéng

zuò
shì

wéi
shí

shí
fāng

jiē
xiàn

fàn
yīn
wèishàn
zāi
shì
jiā
wénzhī
dǎo
shī


shì

shàng


suí
zhū

qiè


ér
yòng
fāng
biàn
便děng

jiē


zuì
miào
wéi
zhū
zhòng
shēng
lèi

fēn
bié
shuō
sān
chéng

shǎo
zhì

xiǎo
xìn
zuò


shì


fāng
biàn
便

fēn
bié
shuō
zhū
guǒ

suī

shuō
sān
chéng

dàn
wéi
jiàoshè


dāng
zhī


wén
shèng
shī


shēn
jìng
wēi
miào
yīn


chēng
nán
zuò

shì
niàn


chū
zhuó
è
shì


zhū

suǒ
shuōsuí
shùn
háng


wéi
shì
shì

luó
nài

zhū


miè
xiāng
yán
xuān


fāng
biàn
便wéi


qiū
shuō

shì
míng
zhuǎn

lún

biàn
便
yǒu
niè
pán
yīnā
luó
hàn


sēng
chā
bié
míng

cóng
jiǔ
yuǎn
jié
lái

zàn
shì
niè
pán


shēng


yǒng
jìn


cháng

shì
shuō

shè


dāng
zhī


jiàn


děng

zhì
qiú

dào
zhě


liàng
qiān
wàn

亿

xián

gōng
jìng
xīn

jiē
lái
zhì

suǒ

céng
cóng
zhū

wén

fāng
biàn
便
suǒ
shuō
zuò
shì
niàn


lái
suǒ

chū

wéi
shuō

huì


jīn
zhèng
shì

shí

shè


dāng
zhī

dùn
gēn
xiǎo
zhì
rén

zhù
xiāng
jiāo
màn
zhě


néng
xìn
shì


jīnwèi


zhū


zhōng

zhèng
zhí
shě
fāng
biàn
便

dàn
shuō

shàng
dàowén
shìwǎng
jiē

chú

qiān
èr
bǎi
luó
hàndāng
zuòsān
shì
zhū


shuō

zhī

shì


jīn


shì

shuō

fēn
bié


zhū

xìng
chū
shì

xuán
yuǎn
zhí

nàn

zhèng
shǐ
使
chū

shì

shuō
shì


nán


liàng

shù
jié

wén
shì


nán

néng
tīng
shì

zhě


rén


nányōu
tán
huā


qiè
jiē
ài


tiān
rén
suǒ

yǒu

shí
shí
nǎi

chū

wén

huān

zàn

nǎi
zhì


yán


wéi

gōng
yǎng


qiè
sān
shì


shì
rén
shèn

yǒu

guò

yōu
tán
huā


děng

yǒuwéi
zhū

wáng


gào
zhū

zhòng

dàn


chéng
dào

jiào
huà
zhū
shēng
wén
děng
shèshēng
wén
dāng
zhī
shì
miào


zhū

zhī

yàozhuó
è
shì

dàn

zhù
zhūshì
děng
zhòng
shēng

zhōng

qiú

dào

dāng
lái
shì
è
rén

wén

shuō

chéng


huò

xìn
shòuduò
è
dào

yǒu
cán
kuì
qīng
jìng

zhì
qiú

dào
zhě

dāng
wéi

shì
děng

guǎng
广
zàn

chéng
dào

shè


dāng
zhī

zhūshì


wàn

亿
fāng
biàn
便

suí

ér
shuō

xué
zhě


néng
xiǎo
leděng


zhī

zhū

shì
zhī
shī

suí

fāng
biàn
便
shìzhū

huò

xīn
shēng

huānzhī
dāng
zuò