久久金刚经网
久久金刚经网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷一 序品 第一(注音)

导读:如是我闻。一时、佛住王舍城、耆阇崛山中,与大比丘众万二千人俱。皆是阿罗汉,诸漏已尽,无复烦恼,逮得己利...

法华经卷一 序品 第一(注音)


shì

wén


shí

zhù
wáng
shě
chéng

shé

shān
zhōng
qiū
zhòng
wàn
èr
qiān
rén


jiē
shì
ā
luó
hàn

zhū
lòu

jìnfán
nǎo

dǎi
jìn
zhū
yǒu
jié

xīn


zài


míng
yuē

ā
ruò
jiāo
chén
jiā
shè

yōu
lóu
pín
luó
jiā
shè

qié

jiā
shè

nuò

jiā
shè

shè

jiān
liánjiā
zhān
yán

ā
nòu
lóu
tuó

jié
bīn
nuó

jiāo
fàn

duō


líng
qié

cuō

báo

luó
zhǐ
luó

nán
tuó

sūn
tuó
luó
nán
tuó


lóu
nuó


duō
luóā
nán

luó
hóu
luó


shì
zhòng
suǒ
zhī
shí

ā
luó
hàn
děng


yǒu
xué


xué
èr
qiān
rén
shéqiūjuàn
shǔ
liù
qiān
rén


luó
hóu
luó


shū
tuó
luó

qiū
juàn
shǔ
wàn
rén

jiē

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sāntuì
退
zhuǎn
jiē
;皆

tuó
luó


;乐
shuō
biàn
cái

zhuǎn

tuì
退
zhuǎn

lún
gòng
;供
yǎng

liàng
bǎi
qiān
zhūzhū

suǒ
zhí
zhòng

běn

cháng
wéi
zhū

zhī
suǒ
chēng
tàn

;以

xiū
shēn

shàn


huì
tōng
;通


zhì

dào


àn
míng
;名
chēng

wén

liàng
shì
jiè

néng


shù
bǎi
qiān
zhòng
shēng


míng
yuē

wén
shū
shī
guān
shì
yīn

shìcháng
jīng
jìn
xiū
bǎo
zhǎngyào
wángyǒng
shībǎo
yuèyuè
guāngmǎn
yuè

liàng
yuè
sān
jiè
tuó

luó
bǎo
dǎo
shī
shì
děng


wàn
rén


ěr
shí
shì

huán
yīnjuàn
shǔ
èr
wàn
tiān
yǒu
míng
yuè
tiānxiāng
tiān


bǎo
guāng
tiān
tiān
wángjuàn
shǔ
wàn
tiān
zài
tiān
zài
tiān
juàn
shǔ
sān
wàn
tiānsuō

shì
jiè
zhǔ

fàn
tiān
wáng

shī


fàn

guāng
míng

fàn
děngjuàn
shǔ
wàn
èr
qiān
tiānyǒu

lóng
wáng

nán
tuó
lóng
wáng


nán
tuó
lóng
wáng

suō
qié
luó
lóng
wáng


xiū

lóng
wáng


chā
jiā
lóng
wáng

āduō
lóng
wáng
lóng
wáng

yōu

luó
lóng
wáng
děngruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

jǐn

luó
wáng


jǐn

luó
wáng

miào

jǐn

luó
wángjǐn

luó
wáng

chí

jǐn

luó
wángruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

qián


wáng

yuè
qián


wáng

yuè
yīn
qián


wáng

měi
qián


wáng

měi
yīn
qián


wángruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

ā
xiū
luó
wáng


zhì
ā
xiū
luó
wáng


luó
qiān
tuó
ā
xiū
luó
wángzhì
duō
luó
ā
xiū
luó
wáng

luó
hóu
ā
xiū
luó
wángruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


yǒu

jiā
lóu
luó
wáng


wēi

jiā
lóu
luó
wáng


shēn
jiā
lóu
luó
wáng


mǎn
jiā
lóu
luó
wángjiā
lóu
luó
wángruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔ


wéiā
shé
shì
wáng


ruò
gān
bǎi
qiān
juàn
shǔtuì
退
zuò

miàn

ěr
shí
shì
zūn


zhòng
wéi
rào

gòng
yǎng

gōng
jìng

zūn
zhòng

zàn
tàn

wèi
zhū


shuō

chéng
jīng

míng

liàng


jiào

suǒ

niàn


shuō

jīng


jié
jiā

zuò
liàng

chù
sān
mèi

shēn
xīn

dòng

shì
shí
tiān

màn
tuó
luó
huámàn
tuó
luó
huá

màn
shū
shā
huámàn
shū
shā
huá

ér
sàn

shàng


zhū

zhòngshì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng

ěr
shí
huì
zhōng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōutiān
lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén


zhū
xiǎo
wáng

zhuàn
lún
shèng
wáng

shì
zhū

zhòng


wèi
céng
yǒu

huān


zhǎng


xīn
guān


ěr
shí


fàng
méi
jiān
bái
háo
xiàng
guāng

zhào
dōng
fāng
wàn

qiān
shì
jièzhōu
biàn

xià
zhì
ā
shàng
zhì
ā
jiā

zhà
tiānshì
jiè

jìn
jiàn


liù

zhòng
shēng

yòu
jiàn


xiàn
zài
zhūwén
zhū

suǒ
shuō
jīng


bìng
jiàn

zhū

qiū


qiū


yōu

sāi

yōuzhū
xiū
xíng

dào
zhě


jiàn
zhū


zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

zhǒng
zhǒng
xìn
jiě

zhǒng
zhǒng
xiàng
mào

xíng


dào


jiàn
zhū

bān
niè
pán
zhě


jiàn
zhū

bān
niè
pán
hòushèbǎo


ěr
shí

zuò
shì
niàn

jīn
zhě
shì
zūn
xiàn
shén
biàn
xiàngyīn
yuán
ér
yǒu

ruì

jīn

shì
zūn


sān
mèi

shì

xiàn

yǒu
shì

dāng

wèn
shuí

shuí
néng

zhě


zuò

niàn

shì
wén
shū
shīwáng
zhīcéng
qīn
jìn
gòng
yǎng
guò


liàng
zhūyīng
jiàn


yǒu
zhī
xiàng


jīn
dāng
wèn

ěr
shí


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu
zhū
tiān
lóng

guǐ
shén
děng

xián
zuò

niàn

shì

guāng
míng
shén
tōng
zhī
xiàng

jīn
dāng
wèn
shuí

ěr
shíjué


yòu
guān

zhòng

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu
zhū
tiān
lóng

guǐ
shén
děng
zhòng
huì
zhī
xīn

ér
wèn
wén
shū
shī

yányīn
yuán
ér
yǒu

ruì

shén
tōng
zhī
xiàng

fàng

guāng
míng

zhào

dōng
fāng
wàn

qiānjiàn


guó
jiè
zhuāng
yán


shì

chóng
xuān

wèn
yuē

wén
shū
shī


dǎo
shīméi
jiān
bái
háo


guāng

zhào


màn
tuó
luó

màn
shū
shā
huá

zhān
tán
xiāng
fēng

yuè

zhòng
xīn


shì
yīn
yuán


jiē
yán
jìng

ér

shì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng

shí


zhòng

xián
jiē
huān


shēn

kuài
rán


wèi
céng
yǒu

méi
jiān
guāng
míng

zhào

dōng
fāng

wàn

qiān


jiē

jīn


cóng
āshàng
zhì
yǒu
dǐng

zhū
shì
jiè
zhōng

liù
dào
zhòng
shēng

shēng

suǒ


shàn
è

yuán

shòu
bào
hǎo
chǒu
jiàn

yòu

zhū


shèng
zhǔ
shī


yǎn
shuō
jīng
diǎn

wēi
miào
shēng
qīng
jìng

chū
róu
ruǎn
yīn

jiào
zhū
shù

亿
wàn

fàn
yīn
shēn
miào

lìng
rén

wénshì
jiè

jiǎng
shuō
zhèng


zhǒng
zhǒng
yīn
yuánliàng


zhào
míngkāi

zhòng
shēng

ruò
rén
zāo


yàn
lǎo
bìng


wéi
shuō
niè
pán

jìn
zhūruò
rén
yǒu


céng
gōng
yǎng


zhì
qiú
shèng


wéi
shuō
yuán
jué

ruò
yǒuxiū
zhǒng
zhǒng
háng

qiú

shàng
huì

wéi
shuō
jìng
dào

wén
shū
shīzhùjiàn
wén
ruòqiān

亿
shì


shì
zhòng
duō

jīn
dāng
lüè
shuō


jiànhéng
shāzhǒng
zhǒng
yīn
yuán

ér
qiú

dào

huò
yǒu
háng
shī

jīn
yín
shān


zhēn
zhūchē


nǎo

jīn
gāng
zhū
zhēnchē
chéng

bǎo
shì
niǎn


huān


shī

huí
xiàng

dào

yuàn

shì
chéng

sān
jièzhū

suǒ
tàn

huò
yǒu

bǎo
chē

lán
dùn
huá
gài

xuān
shì

shī


jiànshēn
ròu
shǒu
zi
shī

qiú

shàng
dào

yòu
jiàntóu

shēn


xīn

shī


qiú

zhì
huì

wén
shū
shījiàn
zhū
wáng

wǎng


suǒ

wèn

shàng
dào

biàn
便
shěgōng
diàn
殿
chén
qiè


chúér
bèihuò
jiànér
zuò

qiū


chǔ
xián
jìng


sòng
jīng
diǎn

yòu
jiànyǒng
měng
jīng
jìnshēn
shān


wéi

dào

yòu
jiàncháng
chù
kòng
xián

shēn
xiū
chán
dìngshén
tōng

yòu
jiànān
chán

zhǎng


qiān
wàn


zàn
zhū

wáng


jiànzhì
shēn
zhì


néng
wèn
zhū


wén

shòu
chí

yòu
jiàndìng
huì

liàng


wéi
zhòng
jiǎng


xīn

shuō


huà
zhū

bīng
zhòng

ér
yòograve;u
jiàn
rán
yàn


tiān
lóng
gōng
jìngwéi


yòu
jiànchù
lín
fàng
guāng


lìng


dào

yòu
jiànwèi
cháng
shuì
mián

jīng
háng
lín
zhōng

qín
qiú

dào

yòu
jiàn

jiè

wēi


quē

jìng

bǎo
zhū


qiú

dào

yòu
jiànzhù
rěnzēng
shàng
màn
rén

è

chuí


jiē

néng
rěn


qiú

dào

yòu
jiàn
zhū

xiào


chī
juàn
shǔ

qīn
jìn
zhì
zhě


xīn
chú
luàn

shè
niàn
shān
lín


亿
qiān
wàn
suì


qiú

dào

huò
jiànyáo
shàn
yǐn
shí

bǎi
zhǒng
tāng
yào

shī


sēng

míng

shàng


jià
zhí
qiān
wàn

huò

jià


shī


sēng

qiān
wàn

亿
zhǒng

zhān
tán
bǎo
shě

zhòng
miàoshī


sēng

qīng
jìng
yuán
lín

huá
guǒ
mào
shèng

liú
quán

chí

shī


sēng


shì
děng
shī

zhǒng
guǒ
wēi
miào

huān


yàn

qiú

shàng
dào

huò
yǒushuō

miè


zhǒng
zhǒng
jiào
zhào


shù
zhòng
shēng

huò
jiànguān
zhū

xìng


yǒu
èr
xiāng

yóu


kōng

yòu
jiànxīn

suǒ
zhùmiào
huì

qiú

shàng
dào

wén
shū
shī


yòu
yǒu
miè

hòu

gōng
yǎng
shè


yòu
jiànzào
zhū

miào


shù
héng
shā

yán
shì
guó
jiè

bǎo

gāo
miào


qiān
yóu
xún

zòng
guǎng
广
zhèng
děng

èr
qiān
yóu
xún
miào


qiān
zhuàng
fān

zhū
jiāo

màn

bǎo
líng

míng

zhū
tiān
lóng
shén

rén

fēi
rén

xiāng
huácháng

gōng
yǎng

wén
shū
shī


zhū


děng

wéi
gòng
shè


yán
shì

miào

guó
jiè

rán

shū

miào
hǎo


tiān
shù
wáng


huá
kāifàng

guāngzhòng
huì

jiàn

guó
jiè

zhǒng
zhǒng
shū
miào

zhū

shén


zhì
huì

yǒu

fàng

jìng
guāng

zhào

liàng
guó


děng
jiànwèi
céng
yǒuwén
shū

yuàn
jué
zhòngzhòng
xīn
yǎng

zhān
rénshì
zūnfàng

guāng
míngshí


jué

lìngsuǒ
ráo


yǎn

guāng
míng


zuò
dào
chǎng

suǒ

miào


wéi

shuō


wéi
dāng
shòu


shì
zhū


zhòng
bǎo
yán
jìng


jiàn
zhūfēi
xiǎo
yuán

wén
shū
dāng
zhī


zhòng
lóng
shén

zhān
chá
rén
zhě

wéi
shuō

děng

ěr
shí

wén
shū
shī


zhū

shì

shàn
nán

děngwéi
cǔn

jīn

shì
zūn

shuō
chuī


luó


yǎn
zhū
shàn
nán
guò

zhū


céng
jiàn

ruì

fàng

guāngshuōshì

dāng
zhī

jīn

xiàn
guāng
shì


lìng
zhòng
shēng

xián

wén
zhī

qiè
shì
jiān
nán
xìn
zhīxiàn

ruì

zhū
shàn
nánguò


liàng

biān
ā
sēng

jié

ěr
shí
yǒu


hào

yuè
dēng
míng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì
shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

yǎn
shuō
zhèng


chū
shàn

zhōng
shàn

hòu
shànshēn
yuǎnqiǎo
miào

chún


qīng
bái
fàn
xíng
zhī
xiàng

wèi
qiú
shēng
wén
zhě
shuō
yìng

shēng
lǎo
bìng


jiū
jìng
niè
pán
wèi
;为
qiú

zhī

zhě
shuō
yìng
shí
èr
yīn
yuán

wèi
;为
zhū


shuō
yìng
liù

luó


lìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānchéng

qiè
zhǒng
zhìyǒumíng

yuè
dēng
míngyǒumíng

yuè
dēng
míng


shì
èr
wàn


jiē
tónghào

yuè
dēng
míng

yòu
tóng

xìng

xìng

luó
duòdāng
zhī

chū

hòu


jiē
tóngmíng

yuè
dēng
míng

shí
hàosuǒ

shuō


chū
zhōng
hòu
shàn


zuì
hòu


wèi
chū
jiā
shí

yǒu

wángmíng
yǒu


èr
míng
shàn


sān
míng

liàngmíng
bǎomíng
zēng


liù
míng
chú
míng
xiǎngmíngshì

wáng


wēi


zài


lǐng

tiān
xià

shì
zhū
wáng


wén

chū
jiā


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shè
wáng
wèi


suí
chū
jiāchéng


cháng
xiū
fàn
xíng

jiē
wéi

shīqiān
wàn

suǒ

zhí
zhū
shàn
běn

shì
shí

yuè
dēng
míng

shuō

chéng
jīng

míng

liàng


jiào

suǒ

niàn

shuō
shì
jīng

zhòng
zhōng
jié
jiā

zuò
liàng

chù
sān
mèi

shēn
xīn

dòng

shì
shí

tiān

màn
tuó
luó
huámàn
tuó
luó
huá

màn
shū
shā
huámàn
shū
shā
huá

ér
sàn

shàng


zhū

zhòngshì
jiè

liù
zhǒng
zhèn
dòng

ěr
shí
huì
zhōng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōutiān
lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén


zhū
xiǎo
wáng

zhuàn
lún
shèng
wáng
děng

shì
zhū

zhòng


wèi
céng
yǒu

huān


zhǎng


xīn
guān


ěr
shí

lái
fàng
méi
jiān
bái
háo
xiàng
guāng

zhào
dōng
fāng
wàn

qiān

zhōu
biàn


jīn
suǒ
jiàn
shì
zhū

dāng
zhī

ěr
shí
huì
zhōng

yǒu
èr
shí

亿
tīng


shì
zhūjiàn

guāng
míng


zhào
wèi
céng
yǒu


zhī

guāng
suǒ
wéi
yīn
yuán

shí
yǒumíng
yuē
miào
guāng

yǒu

bǎishì
shí

yuè
dēng
míng

cóng
sān
mèi


yīn
miào
guāngshuō

chéng
jīng

míng
miào

lián
huá

jiào

suǒ

niàn

liù
shí
xiǎo
jiézuò

shí
huì
tīng
zhě

zuò

chù

liù
shí
xiǎo
jié
shēn
xīn

dòng

tīng

suǒ
shuō

wèi

shí
qǐng

shì
shí
zhòng
zhōng


yǒu

rén
ruò
shēn
ruò
xīn
ér
shēng
xiè
juàn


yuè
dēng
míng


liù
shí
xiǎo
jié
shuō
shì
jīng
fànshā
mén


luó
mén


tiān

rén

ā
xiū
luó
zhòng
zhōng

ér
xuān

yán


lái

jīn

zhōng


dāngniè
pán

shí
yǒumíng
yuē

zàng


yuè
dēng
míng


shòugào
zhū

qiū

shì

zàng
dāng
zuò


hào
yuē
jìng
shēn

duō
tuó
ā
qié


ā
luó


sān
miǎo
sān

tuó


shòubiàn
便

zhōng

niè
pán


miè

hòu

miào
guāng


chí
miào

lián
huá
jīng

mǎn

shí
xiǎo
jié

wèi
rén
yǎn
shuō


yuè
dēng
míng
jiē
shī
miào
guāng

miào
guāng
jiào
huà

lìng

jiān

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
zhū
wáng


gòng
yǎng

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿jiē
chéng

dào


zuì
hòu
chéng

zhě

míng
yuē
rán
dēng


bǎi


zhōng

yǒu

rén
hào
yuē
qiú
míng

tān
zhuó

yǎng

suī


sòng
zhòng
jīng

ér

tōng


duō
suǒ
wàng
shī


hào
qiú
míng

shì
rén


zhòng
zhū
shàn
gēn
yīn
yuánzhí

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhū


gòng
yǎng

gōng
jìng

zūn
zhòng

zàn
tàndāng
zhī

ěr
shí
miào
guāng
rén


shēn
shì

qiú
;求
míng
shēn
shì


jīn
jiàn

ruì


běnshì

wéi
cǔn

jīn


lái
dāng
shuō

chéng
jīng

míng
miào

lián
huá

jiào

suǒ

niàn

ěr
shí
wén
shū
shīzhòng
zhōng


chóng
xuānér
shuō

yán


niàn
guò

shì


liàng

shù
jié

yǒu

rén
zhōng
zūn

hào

yuè
dēng
míng

shì
zūn
yǎn
shuō
liàng
zhòng
shēng


shù

亿lìng


zhì
huì


wèi
chū
jiā
shí

suǒ
shēng

wáng


jiàn

shèng
chū
jiā


suí
xiū
fàn
háng

shí

shuō

chéng

jīng
míng

liàngzhū

zhòng
zhōng

ér
wéi
guǎng
广
fēn
bié


shuō

jīng

zuò
shàng

jiā

zuò
sān
mèi

míng

liàng

chù

tiān

màn
tuó
huá

tiān


rán
míng

zhū
tiān
lóng
guǐ
shén

gōng
yǎng
rén
zhōng
zūn


qiè
zhū
shí

zhèn
dòng


fàng
méi
jiān
guāng

xiàn
zhū

yǒu
shì


guāng
zhào
dōng
fāng
wàn

qiānshì

qiè
zhòng
shēng

shēng


bào
chù

yǒu
jiàn
zhū
zhòng
bǎo
zhuāng
yán

liú


yóu

guāng
zhào


jiàn
zhū
tiān
rén

lóng
shén

chā
zhòng

qián

jǐn

luó


gōng
yǎngyòu
jiàn
zhū

lái


rán
chéng

dào

shēn


jīn
shān

duān
yán
shèn
wēi
miào


jìng
liú

zhōng

nèi
xiàn
zhēn
jīn
xiàng

shì
zūn
zài

zhòng


yǎn
shēn

zhūshēng
wén
zhòng

shù

yīn

guāng
suǒ
zhào


jiàn


zhòng

huò
yǒu
zhū

qiū

zài

shān
lín
zhōng

jīng
jìn
chí
jìng
jiè

yóu


míng
zhū

yòu
jiàn
zhūháng
shī
rěn

děng


shù

héng
shā


yóu

guāng
zhào

yòu
jiàn
zhūshēn

zhū
chán
dìng

shēn
xīn


dòng


qiú

shàng
dào

yòu
jiàn
zhūzhī


miè
xiāng
guó


shuō

qiú

dào

ěr
shí


zhòng

jiàn

yuè
dēng


xiàn

shén
tōngxīn
jiē
huān

xiāng
wèn

shì
shì

yīn
yuán

tiān
rén
suǒ
fèng
zūn

shì
cóng
sān
mèi


zàn
miào
guāng
wéi
shì
jiān
yǎn


qiè
suǒ
guī
xìn

néng
fèng
chí

cángsuǒ
shuō


wéi

néng
zhèng
zhī

shì
zūn

zàn
tàn

lìng
miào
guāng
huān


shuō
shì

huá
jīng

mǎn
liù
shí
xiǎo
jié

zuò

suǒ
shuō
shàng
miào


shì
miào
guāng

shī


jiē
néng
shòu
chí


shuō
shì

huá

lìng
zhòng
huānxún


shì


gào

tiān
rén
zhòng

zhū

shí
xiāngwéi

děng
shuō


jīn

zhōng


dāng


niè
pánxīn
jīng
jìn

dāng


fàng


zhū

shèn
nán
zhí


亿
jié
shíshì
zūn
zhū

děng

wén


niè
pánhuái
怀
bēi
nǎo


miè
shèng
zhǔ

zhī
wáng

ān
wèi

liàng
zhòng


ruò
miè

shí


děng

yōu


shì

cáng

lòu
shí
xiāng

xīn


tōng
dāng
zuò


hào
yuē
wéi
jìng
shēn
liàng
zhòng
mièxīn
jìn
huǒ
miè

fēn

zhū
shè


ér


liàngqiū

qiūshù

héng
shā

bèi

jiā
jīng
jìn


qiú

shàng
dào

shì
miào
guāng

shī

fèng
chí


cáng


shí
xiǎo
jié
zhōng

guǎng
广
xuān

huá
jīng

shì
zhū

wáng


miào
guāng
suǒ
kāi
huà

jiān


shàng
dào

dāng
jiàn

shù


gōng
yǎng
zhūsuí
shùn
háng

dào

xiāng


chéng


zhuǎn

ér
shòu


zuì
hòu
tiān
zhōng
tiān

hào
yuē
rán
dēng


zhū
xiān
zhī
dǎo
shī


tuō

liàng
zhòng

shì
miào
guāng

shī

shí
yǒu
xīn
cháng
huái
怀
xiè
dài

tān
zhuó

míng


qiú
míng


yàn

duō
you

xìng
jiā


shě
suǒ

sòng

fèi
wàng

tōngshì
yīn
yuán


hào
zhī
wéi
qiú
míng


háng
zhòng
shànjiàn

shù


gōng
yǎng

zhū


suí
shùn
háng

dào


liù

luó


jīn
jiàn
shì
shīhòu
dāng
zuò


hào
míng
yuēguǎng
广

zhū
zhòng
shēng


shù

yǒu
liàngmiè

hòu

xiè
dài
zhě

shì

miào
guāng

shī
zhě

jīn


shēn
shì


jiàn
dēng
míng


běn
guāng
ruì
shì
zhī
jīnshuō

huá
jīng

jīn
xiāng

běn
ruì

shì
zhū

fāng
biàn
便

jīn

fàng
guāng
míng

zhù

shí
xiāng


zhū
rén
jīn
dāng
zhī


zhǎng

xīn
dài


dāng
chōng

qiú
dào
zhě

zhū
qiú
sān
chéng
rén

ruò
yǒu

huǐ
zhě


dāng
wéi
chú
duàn

lìng
jìn

yǒu