久久金刚经网
久久金刚经网
七佛灭罪真言原文 七佛灭罪真言译文 七佛灭罪真言注音 七佛灭罪真言经典 七佛灭罪真言视频

七佛灭罪真言注音

导读:七佛灭罪真言注音:lí pó lí pó dì。qiú hē qiú hē dì。tuó luó ní dì。离婆离婆帝。求诃求诃帝。陀罗尼帝。ní hē là dì。pí lí nǐ dì。mó hē qié dì。尼诃啰帝。毗黎你帝。摩诃伽帝。...

七佛灭罪真言注音:

七佛灭罪真言注音

lí pó lí pó dì。qiú hē qiú hē dì。tuó luó ní dì。

离婆离婆帝。求诃求诃帝。陀罗尼帝。

ní hē là dì。pí lí nǐ dì。mó hē qié dì。

尼诃啰帝。毗黎你帝。摩诃伽帝。

zhēn líng qián dì。suō pó hē。

真陵乾帝。莎婆诃。